از بقیه دنیا چه خبر؟

پهپاد و فتوگرامتری

آخرین نوشته های آپسیس

سخنرانی های علمی در كارگاه آموزشی "پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی"
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی “پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی”

در قالب برنامه دو سالانه کمیته اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو ارائه شد: سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی "پایش...

هیدروگرافی
ژئوماتیکهیدروگرافی

شرکت نقشه برداری زمینی Statewide از پهپاد نقشه برداری CEE-USV برای نقشه برداری های انجام شده در Oregon Marina استفاده می کند

شرکت نقشه برداری زمینی Statewide از قایق نقشه برداری CEE-USV برای نقشه برداری های انجام شده در Oregon Marina استفاده...

1 2 41
برگه 1 از 41