بایگانی برچسب ها:GIS

منابع مرجانی خلیج فارس نقشه‌برداری شد.
اخبار ژئوماتیک

منابع مرجانی خلیج فارس نقشه‌برداری شد.

محققان کشور موفق به نقشه‌برداری مرجان‌های سخت جزایر کیش، هندورابی، فارور و بنی فارور در خلیج فارس با استفاده از...

مصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک کنفرانس ملی فن آوری ها...