اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین کارگاه آموزشی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور

اولین کارگاه آموزشی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور
آموزش نقشه برداری آپسیس

اولین کارگاه آموزشی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور

اولین کارگاه آموزشی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور مبنای تعیین موقعیت مسطحاتی و سیستم ارتفاعی ایران

اولین کارگاه آموزشی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور
اولین کارگاه آموزشی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور
اولین کارگاه آموزشی
چارچوب‌های مرجع مختصات کشور

مبنای تعیین موقعیت مسطحاتی و سیستم ارتفاعی ایران

(با ظرفیت محدود)

زمان برگزاری: سه‌شنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶

مکان برگزاری: سازمان نقشه برداری کشور سالن خلیج فارس

برگزارکننده: سازمان نقشه برداری کشور(آموزشکده نقشه‌برداری)

با اخذ گواهی‌نامه معتبر جهت ارائه در فرآیند کنترل و نظارت فنی

سازمان نقشه‌برداری کشور

محورهای کارگاه:

·         شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک کشور

·         معرفی مبنای مسطحاتی جدید ایران تحت عنوان IRGD2017 و بروزرسانی مبنای مسطحاتی IRGD2010

·         شبکه ایستگاههای ترازیابی دقیق کشور

·         معرفی سیستم ارتفاعی جدید ایران تحت عنوان IRHS2014

   و ارتباط آن با سیستم ارتفاعی قدیم IRHS1998

جهت حضور در دوره مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به حساب جاری شماره ۲۱۷۱۰۴۹۰۰۱۰۰۶ بنام درآمد اختصاصی آموزشکده نقشه برداری واریز و رسید بانکی را به شماره ۰۲۱۶۶۰۷۱۱۳۱ فکس نمایید.
اولویت با افرادی می باشد که سریعتر مبلغ را واریز و فیش را ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید