ژئوماتیکفتوگرامتری

اطلاعات موجود در فایل prj

LPS,فتوگرامتری,نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

اطلاعات موجود در فایل prj

مثلث بندی پروژه های فتوگرامتری در سازمان نقشه برداری در حال حاضر به کمک ماژول MATCH-AT از نرم افزار INPHO صورت می گیرد و خروجی مثلث بندی این نرم افزار فایلی با فرمت prj است که به منظور تشکیل مدل ها در نرم افزار LPS مورد استفاده قرار می گیرد. فایل prj حاوی اطلاعات زیر است:

  • مشخصات پروژه و کلیه تنظیمات انجام شده در آن شامل انحراف معیار نقاط شیئی و تصویری، نوع تصحیحات انجام شده روی تصاویر، سیستم مختصات پروژه، بکارگیری یا عدم بکارگیری مختصاتهای GPS-IMU در محاسبات نهایی پروژه و …
  • نوارهای پرواز و تصاویر موجود در هر نوار
  • بلوکهای تصویری موجود در پروژه
  • مشخصات هر تصویر شامل دوربین تصویربرداری، مختصات fiducial marks، پیکسل سایز، پارامترهای توجیه داخلی و خارجی هر تصویر همچنین قرائت های عکسی نقاط گرهی و کنترل موجود در هر تصویر
  • مختصات اندازه گیری شده نقاط کنترل زمینی
  • مختصات GPS-IMU تصاویر

لازم به ذکر است در صورتی که پارامترهای توجیه خارجی محاسبه شده برای تصاویر (Px,Py,Pz,Ω,Φ,К) بصورت یک لیست به انتهای فایل prj اضافه گردد، فایل با پسوند fin تولید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید