ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

ارزیابی درونیابی به روش کریجینگ (دکتر منیژه قهرودی)

درونیابی,کریجینگ,GIS,سیستم اطلاعات جغرافیایی, سیستم اطلاعات مکانی,پهنه بندی
آموزش نقشه برداری آپسیس

پیشرفت های اخیر آمار فضایی و جایگزینی متغیر ناحیه ای به جای متغیر تصادفی توجه جغرافیدانان را به تغییر روشهای کمی در آمار کلاسیک جلب نموده و گسترش سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ارتباط با آمار فضایی سبب شد تا در جغرافیا روشهای درونیابی در تهیه انواع نقشه های پهنه بندی رواج یابد.

Kriging-Densify-300x151

عمده عملیات درونیابی توسط نرم افزارهای ۳DField، Surfer، َArcView، Tempo، SDRmap بدون توجه به تفاوت های روش های درونیابی انجام می گیرد. لذا به دلیل نیاز جامعه جغرافیدانان به آگاهی از تفاوت های تئوریکی و کاربردی روش های درونیابی، نگارنده در این مقاله به بررسی و تحلیل مدل کریجینگ در درونیابی پرداخته است.

ادامه مقاله را از اینجا دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید