بایگانی برچسب ها:photomodeler

به وسیله یک دوربین و پرنده بدون سرنشین، بازسازی یک معدن را نظارت کنید
اخبار ژئوماتیکفتوگرامتری

به وسیله یک دوربین و پرنده بدون سرنشین، بازسازی یک معدن را نظارت کنید.

شرکت های معدن اغلب لازم است پس از استخراج مواد معدنی، مناطق معدنی را به شرایط اقتصادی قابل استفاده بازگردانند....

ژئوماتیکفتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت

در این مقاله قصد دارم با ارائه چند تحقیق انجام شده در راستای کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه، دقت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و بازده بالای فتوگرامتری برد کوتاه را بررسی نمایم.