بایگانی برچسب ها:مدلسازی سه بعدی

تصویر قائم نمای غربی بنای کعبه زرتشت و ترسیمات صورت گرفته بر روی آن
ژئوماتیکفتوگرامتری

معرفی فتوگرامتری برد کوتاه و کاربردهای آن در مستندنگاری آثار، ابنیه و محوطه های تاریخی

معرفی فتوگرامتری برد کوتاه و کاربردهای آن در مستندنگاری آثار، ابنیه و محوطه های تاریخی مقدمه در یک پروژه استاندارد...

ژئوماتیکفتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت

در این مقاله قصد دارم با ارائه چند تحقیق انجام شده در راستای کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه، دقت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و بازده بالای فتوگرامتری برد کوتاه را بررسی نمایم.