بایگانی برچسب ها:لیدار هوایی

پهپادها و سنجنده های عمق سنجی لیداری
ژئوماتیکفتوگرامتری

پهپادها و سنجنده های عمق سنجی لیداری

پهپادها و سنجنده های عمق سنجی لیداری لیدار عمق سنجی یک فناوری اخذ داده های هوایی است. بر خلاف لیدار...