ژئودزیژئوماتیک

PPK – روش کینماتیک پسا پردازشی مبتنی بر داده های GPS

سامانه پسا پردازش GPS
آموزش نقشه برداری آپسیس

روش کینماتیک پسا پردازشی مبتنی بر داده های GPS

روش کینماتیکی پسا پردازشی (PPK)، یک پروسه تعیین موقعیت است که به موجب آن سیگنال های دریافت شده از یک دستگاه گیرنده با موقعیت متحرک، ذخیره می شوند. پس از جمع آوری داده، موقعیت های مکانی می توانند با استفاده از تصحیحات بدست آمده از یک ایستگاه مبنا، تعدیل شوند.

سامانه پسا پردازش GPS

سامانه پسا پردازش GPSاین شکل نشان می دهد که چگونه سیستم GPS می تواند از پروسه پسا پردازش برای بهبود دقت اطلاعات موقعیتی استفاده کند. در این نمودار نشان داده شده است که اندازه گیری های موقعیت اولیه با استفاده از داده های برآورد شده از موقعیت ماهواره محاسبه می شوند. همچنین، می بینیم که ایستگاه های ردیابی GPS می توانند اطلاعات موقعیتی دقیق تری را پس از  اخذ داده های GPS، فراهم آورند. اطلاعات مربوط به موقعیت دقیق ماهواره های GPS می تواند برای تعیین اندازه گیری های دارای دقت بالاتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

منبع: wirelessdictionary.com

دیدگاهتان را بنویسید