بازدید دکتر سمیعی از غرفه آپسیس به همراه استاد سحاب و مهندس شیرازیان و صحبت پیرامون نقشه های قدیمی تهران

دیدگاهتان را بنویسید