نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

?کارگاه آموزشی “کار با دستگاه GPS/GNSS” در حال برگزاری توسط مهندس صفوی

دیدگاهتان را بنویسید