اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

?توضیحات مهندس محمدشاه در رابطه با پهپادهای فتوگرامتری✌️

دیدگاهتان را بنویسید