اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

?توضیحات مهندس صفوی دررابطه با گیرنده های GPS ✌️

دیدگاهتان را بنویسید