ژئوماتیکنقشه برداری

نکات آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری

X آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری وب سایت آپسیس
آموزش نقشه برداری آپسیس

نکات آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری

با توجه به نزدیکی به آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری و استقبال بی نظیر از بخش نکته های آزمون نظام مهندسی نقشه برداری و آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری در کانال تلگرام آپسیس بر آن شدیم تا این بخش را در وب سایت آپسیس راه اندازی نماییم. این مقاله تا روز آزمون کارشناسی ارشد بروز خواهد شد.


? سه شکل مختلف تولید تصحیحات
۱- تولید تصحیحات در فضای موقعیت: در این روش از مقایسه مختصات معلوم ایستگاه مرجع با مختصات آنی تعیین شده در گیرنده مستقر در آن به صورت تصحیحات مختصات تعیین و به مختصات ایستگاه متحرک اعمال میگردد.
۲- تولید تصحیحات در فضای مشاهدات: در این روش از طریق مقایسه مشاهدات شبه فاصله کد و فاز با مقادیر محاسباتی مربوطه تعیین میگردند.
این تصحیحات و تغییرات زمانی آنها جهت اعمال به مشاهدات شبه فاصله کد و فاز در ایستگاه متحرک به این ایستگاه مخابره و موقعیت ایستگاه متحرک تعیین میشوند.
۳- تولید تصحیحات در فضای وضعیت: در این روش سهم منابع مختلف بایاس موثر بر دقت آنی ایستگاه متحرک (نظیر تاخیرهای یونسفری و اتمسفری و خطای ساعت ماهواره و … ) بطور مستقل محاسبه و در قالب بردار تصحیحات به ایستگاه متحرک مخابره می گردند.
❓تست آزمون سراسری ارشد ۹۰
در تعیین موقعیت آنی کینماتیک (RTK) کدامیک از خطاهای زیر مدل و برای افزایش دقت تعیین موقعیت در اختیار گیرنده متحرک (rover) قرار میگیرد؟
۱- خطای چندمسیری
۲- تغییرات مرکز فاز آنتن
۳- آفست آنتن گیرنده ثابت یا مرجع
۴- خطای ناشی از شکست امواج در لایه تروپسفر
———–
حل تست:
✅ خطای چندمسیری بستگی به وضعیت سطوح منعکس کننده اطراف آنتن دارد و نمیتوان خطای چندمسیری ایستگاه مرجع را در قالب تصحیح به گیرنده متحرک ارسال کرد چراکه این خطا وابسته به سطوح منعکس کننده در اطراف این دو دارد.
✅ تغییرات مرکز فاز آنتن و آفست آنتن گیرنده ثابت بسته به نوع آنتن و موقعیت و وضعیت قرارگیری آنتن ها دارد و برای گیرنده متحرک و ایستگاه مرجع اغلب متفاوت است و نمیتوان از تصحیحات ایستگاه مرجع برای گیرنده متحرک استفاده کرد.
گزینه ۴ صحیح است.


Word /Pronunciation/ Translation
configuration / kənˌfɪɡəˈreɪʃən / پیکربندی، شکل، وضعیت
————————————————-
? configuration
relative shape or arrangement of parts or elements
مثال:
a. GPS, like most other geodetic space techniques, yields three-dimensional coordinates X, Y, Z that can be transformed into ellipsoidal longitude, λ, latitude, φ, and height, h. The vertical component is particularly sensitive to the geometrical configuration of the GPS satellites and to unmodeled errors in atmospheric refraction.
الف. GPS مانند دیگر تکنیک‌‌های فضایی ژئودزی، مختصات سه‌بعدی X و Y و Z را ارائه می‌دهد که می‌تواند به طول (λ) و عرض ژئودتیک (ϕ) و ارتفاع بیضوی (h) تبدیل شود. مؤلفه‌ی قائم به‌طور خاص به هندسه‌ی ماهواره‌های GPS و به خطا‌های مدل نشده‌ی انکسار اتمسفری حساس است.
b. The most common GPS antenna types currently available are monopole and dipole configurations, quadrifilar helices, spiral helices, and microstrips.
ب. رایج‌ترین انواع آنتن‌‌های GPS که در حال حاضر موجود هستند عبارت‌اند از اشکال تک‌قطبی و دوقطبی، حلزونی، مارپیچی و میکرواستریپ.

❓تست آزمون سراسری ۸۶

The mapping of random measurement errors through geometric configuration into the positioning solution has been well studeid, and the concept of Geomatrical Dilution Of Precision (GDOP) are familiar to pepole work with GPS.
۱٫ Idea
۲٫ Rule
۳٫ Model
۴٫ Theory
———–
گزینه ۱ صحیح است.

رابطه خطای اندازه گیری های اتفاقی به خاطر آرایش هندسی در جواب تعیین موقعیت به‌خوبی بررسی و مطالعه شده است، و مفهوم (معنی، مقصود) ضریب تعدیل دقت هندسی (GDOP) برای افرادی که با GPS کار می کنند، آشنا است.
idea: معنی rule: قانون model: مدل theory: نظریه، تئوری


? دو روش جهت انتقال مختصات در توتال استیشن ها
۱⃣ روش آزیموتی: در این روش پس از معرفی مختصات نقطه استقرار، آزیموت ایستگاهی که در اختیار داریم به دستگاه معرفی میکنیم. سپس با قراولروی به هر نقطه و قرائت طول و زوایا مختصات نقطه مورد نظر مورد محاسبه قرار میگیرد.
۲⃣ روش مختصاتی: پس از معرفی مختصات ایستگاه استقرار و ایستگاه نشانه روی، دستگاه بطور اتوماتیک آزیموت را محاسبه و به لمب میبندد و به هر نقطه ای که نشانه روی کنیم با اندازه گیری طول و زوایا مختصات آن نقطه را نمایش میدهد.

❓تست آزمون سراسری ۹۱
در توتال استیشن ها جهت انتقال مختصات چند روش توجیه خواهد شد؟
۱- فقط یک روش آزیموتی
۲- دو روش آزیموتی و مختصاتی
۳- سه روش آزیموتی، مختصاتی و اندازه گیری طول
۴- چهار روش آزیموتی، مختصاتی و اندازه گیری طول و صفر کردن
———-
گزینه ۲ صحیح است.


? زمین و تغییر شکل زمانی آن

تغییر شکلهای زمین (چه بطور محلی و چه در سطح جهان)
۱- تعییرات دائم: بصورت خطی و آهسته
۲- تغییرات پریودیک: با پریودهایی از کسر یک ثانیه تا چندین ده سال
۳- تغییرات نامنظم: با شتابهای افزاینده و کاهنده ناگهانی
? نحوه عکس العمل زمین به نیروهای وارده:
۱- جسم الاستیک: با اعمال نیرو تغییر شکل میدهد و بمحض حذف نیرو به حالت اولیه باز میگردد.
۲- جسم پلاستیک: با اعمال نیرو تغییر شکل میدهد و با حذف آن به همان حالت باقی میماند.
۳- جسم ویسکوز: با اعمال نیرو تغییر شکل میدهد و با حذف آن به تدریج به حالت اولیه باز میگردد.
✅ نکته مهم: زمین یک جسم ویسکوالاستیک است، یعنی عکس العمل آن بستگی به پریود نیروی تغییر شکل دهنده دارد.
الف- اگر نیروهای تغییر شکل دهنده سریع باشد (فرکانس بالا و پریود کوتاه مثل جزر و مد)، زمین مثل یک جسم الاستیک عکس العمل نشان میدهد. و بمحض از بین رفتن نیروی تغییر شکل دهنده عملا زمین به شکل قبلی خود باز میگردد.
ب- اگر نیروهای تغییر شکل دهنده دارای پریود طولانی باشند (مانند بارگذاری عصر یخبندان)، زمین مثل یک جسم ویسکوز (غلیظ و چسبناک) عمل میکند. و برگشت آن به حالت قبلی به تدریج صورت میگیرد.
❓تست کارشناسی ارشد سراسری ۸۸
جسم ویسکوالاستیک جسمی است که عکس العمل آن در برابر نیروهای مختلف تابعی از ———- نیروی تغییر شکل دهنده باشد.
۱- پریود
۲- بزرگی
۳- جهت
۴- منبع
———–
گزینه ۱ صحیح است.این مقاله بروز خواهد شد.


تهیه و گردآوری: مهندس محمد میرزاعلی

دیدگاهتان را بنویسید