ژئودزیژئوماتیکسنجش از دور

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران – کرمانشاه

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران
آموزش نقشه برداری آپسیس

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران تولید شده در گروه GFZ به کمک داده‌های ماهواره ای ALOS2 و sentinel-1

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران تولید شده در GFZ به کمک داده‌های ماهواره ALOS2

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران تولید شده در GFZ به کمک داده‌های ماهواره ALOS2

نقشه جابجایی پوسته زمین مربوط به زلزله ۱۲ نوامبر کرمانشاه

نقشه جابجایی پوسته زمین مربوط به زلزله ۱۲ نوامبر کرمانشاه تولید شده در GFZ به کمک داده‌های ماهواره sentinel-1

نقشه جابجایی پوسته زمین (به سانتی متر) در اثر زلزله ۱۲ نوامبر کرمانشاه

نقشه جابجایی پوسته زمین (به سانتی متر) در اثر زلزله ۱۲ نوامبر کرمانشاه، تهیه شده توسط تکنیک تداخل سنجی راداری با استفاده از داده‌های ماهواره Sentinel-1 (منبع: گروه سنجش از دور راداری مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان GFZ)

نقشه جابجایی پوسته زمین (به سانتی متر) در اثر زلزله 12 نوامبر کرمانشاه

نقشه جابجایی پوسته زمین (به سانتی متر) در اثر زلزله ۱۲ نوامبر کرمانشاه، تهیه شده توسط تکنیک تداخل سنجی راداری با استفاده از داده‌های ماهواره ALOS2 (منبع: گروه سنجش از دور راداری مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان GFZ)

Offset tracking reveals 7 m of slip related to Mela Kabod #Landslide triggered by 12th November 2017 #KurdistanEarthquake #Iran applied on #Sentinel1

Offset tracking reveals 7 m of slip related to Mela Kabod #Landslide triggered by 12th November 2017 #KurdistanEarthquake #Iran applied on #Sentinel1

با تشکر ویژه از زحمات پرفسور مهدی معتق ?
مهندس محمود حق‌شناس و خانم مهندس ساناز واجدیان

دیدگاهتان را بنویسید