ژئودزیژئوماتیک

مشخصات هندسی گسل

مشخصات هندسی گسل,پارامترهای گسل,Dip, Strike,مشخصات هندسی گسل,Rake,
آموزش نقشه برداری آپسیس

fualting1

برای تعریف گسل ها از مشخصات هندسی آن ها استفاده می شود. از جمله پارامترهای گسل (مشخصات هندسی گسل) می­توان به طول گسل ، عرض گسل ، زاویه ریک[۱] یا پیچ که زاویه بین خطی که اثر حرکت گسل را در روی صفحه آن نشان می دهد، عمقی که گسل در آن عمق نسبت به سطح زمین واقع است ،  شیب یا میل[۲] گسل که زاویه سطح صفحه گسل با سطح افق است، دو امتداد جداشدگی گسل یکی در جهت طول گسل یعنی مقدار جداشدگی حالت امتدادلغز  و دیگری در جهت شیب یعنی مقدار جداشدگی حالت شیب لغز ، و  در امتداد عمود بر صفحه گسل، مختصات موقعیت سطح گسل  که جهت مثبت محورهای آن به ترتیب به سمت شرق، شمال است و به آزیموت[۳] که راستای خط تلاقی صفحه گسل با افق را بر حسب درجه در جهت ساعتگرد نسبت به شمال تعیین می­کند اشاره نمود.

[۱] Rake

[۲] Dip

[۳] Strike

fualting

دیدگاهتان را بنویسید