ژئوماتیکنقشه برداری

محصولات و خدمات نقشه برداری

محصولات و خدمات نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

شرح خدمات نقشه‌ برداری

خـدمات نقشـه برداری عبارت است از مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که منجر به تهیه نقشه های مـورد نیاز منطقه در مقیاس مشخص و با دقت معین می گردد و از سوی مهندس مشاور تعهد می شود.

این خدمات در برگیرنده مراحل:

۱ـ مطالعات مقدماتی
۲ـ اندازه گیری های مربوط به تهیه نقشه توپوگرافی به طریق مستقیم زمینی
۳ـ پردازش شامل: انجام محاسبات بر روی اندازه گیری ها
۴ـ تجزیه و تحلیل شامل: حذف خطاهای غیرمجاز و استفاده از اطلاعات سرشکن شده
۵- نمایش (ترسیم نقشه)

فاز یک شامل مراحل: مطالعات مقدماتی ـ اندازه گیری ـ پردازش ـ تجزیه و تحلیل ـ نمایش. فـاز دو شـامل مـراحل: پـیاده کردن طرح شهرک صنعتی بر روی زمین ـ تهیه پروفیل طولی و عرضی مسیرهای مورد نیاز ـ تهیه نقشه های اجرایی بر اساس موضوع قرارداد ـ نمایش، و در فاز سه نظارت و کنترل بر عملیات اجرایی طبق نقشه ها است.

مرحله یک (فاز اول)  

در ایـن مـرحله پـس از پایـان بخش مکان یابی و امکان سنجی در قسمت شهرسازی که منجر به انـتخاب زمـین مناسـب جهـت شـروع مطالعـات فاز یک شهرسازی می گردد، مشاور نقشه برداری باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱ـ مطالعات مقدماتی

شـامل کلـیه مطالعاتی است که علاوه بر مشخص کردن نوع نقشه موردنیاز و مشخصات و دقت آن بـا در نظـر گـرفتن اسـتاندارد نقشـه هـا و هـدف طـرح، جمـع آوری مدارک فنی موجود و تحصیل مجوزهای لازم به شرح ذیل را شامل می شود:

۱٫۱ـ اخـذ نقشـه پوششـی محـل در مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ یـا ۱/۲۵۰۰۰ و یـا هرگونه نقشه بزرگ مقیاس تر و یا عکس هوایی و یا نقشه عکسی با معرفی کارفرما از سازمان نقشه برداری کشور

۱٫۲- پیاده کردن محدوده اراضی شهرک (جانمایی) بر روی یکی از نقشه های بند ۱٫۱

۱٫۳- ارائه نقشـه بـند ۱٫۲ بـه سـازمان نقشـه بـرداری کشـور و اخـذ شناسـنامه هرگونه نقاط مختصات دار شـامل: نقـاط شـبکه های اصلی یا فرعی ژئودزی ـ نقاط GPS ـ نقاط ترازیابی سراسری کشور که در داخل اراضی شهرک و یا خارج آن به فاصله حداکثر ۵ کیلومتر باشند.

۱٫۴- بررسـی نـیاز بـه اتصـال یا عدم اتصال سیستم مختصات نقشه توپوگرافی به سیستم ارتفاعی کشوری (NCC)

۱٫۵- بررسـی نـیاز به اتصال یا عدم اتصال سیستم مختصات نقشه توپوگرافی به سیستم مختصات مبنا (U.T.M) به خصـوص در مـورد شهرک هایی که امکان توسعه دارند و طراحی و اجرای شهرک ممکن است در چند فاز و با فاصله زمانی باشد.

ارسـال نـتایج بررسـی برای کارفرما و تصمیم گیری در مورد اتصال به سیستم های مختصات فـوق در صـورت مـوافقت کتبی دستگاه نظارت عالیه (معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی ایران)

۱٫۶- بازدید زمینی از محل احداث شهرک صنعتی به منظور:

۱٫۶٫۱ــ برسی آبروها یا مسیل هایی که در مجاورت و یا در بالادست شهرک قرار دارند و یا از داخل شهرک عبور می کنند و نیز سایر عوارض طبیعی مانند : کشاورزی ـ باغات ـ که می توانند به نوعی در طراحی و یا امور اجرایی و بهره برداری آتی تأثیرگذار باشند.

۱٫۶٫۲- بررسی عوارض مصنوعی مانند: خطوط لوله نفت و گاز ـ انتقال نیرو و مخابرات ـ جاده آسفالته و شوسـه ـ پل و کانال ـ چاه و قنات و استخر ـ ساختمان و ابنیه ـ که در داخـل و یا پیرامون شهرک صنعتی و یا در مسیر راه دسترسی شهرک به راه های اصلی هستند.

۱٫۶٫۳- پـیدا کـردن نقـاط مختصـات دار مندرج در بند ۳ـ۱ در محل و شناسایی مسیر اتصال پلی گون شهرک به شبکه سراسری

۱٫۶٫۴- شناسایی موقعیت و چگونگی عوارض موجود در سطح شهرک به منظور پلی گون بندی طبق دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

جمع بندی مطالعات مقدماتی

۱ـ تعیین عوارض طبیعی و مصنوعی واقع در خارج از شهرک صنعتی که لازم است برداشت شوند.

۲ــ  تعیـین مسـاحت نقشـه برداری مورد نیاز اراضی شهرک و پیرامون آن در باند مناسبی – حداکثر ۱۰۰m

۳ـ لزوم اتصال یا عدم اتصال به سیستم مختصات کشوری

۴ــ تــعیـیـن مقـیــاس نقشـه توپوگرافـی بـا تـوجه به مساحت شهرک ـ ابعاد عوارض و تراکــم (فاصله عوارض از یکدیگر) ترجیحاً در مقیاس ۱/۲۰۰۰

۵ـ  برآورد حجم و هزینه عملیات بر اساس آخرین تعرفه های مصوب نقشه برداری برای کارفرما

۶ــ تهـیه جـدول زمان بندی برای کلیه مراحل اجرای عملیات زمینی ـ ترسیم ـ نظارت و پرداخت حـق الـزحمه گـزارش کامـل حاوی نتایج مطالعات فوق و پیشنهاد‌های لازم برای اجرای عملیات تسلیم کارفرما می گردد که پس از تصمیم گیری و موافقت کارفرما، در تنظیم مفاد قرارداد منظورمی گردد.

ساختمان نقاط

قبل از شروع اندازه گیری ها، ابتدا ساختمان نقاط پلی گون به شرح ذیل انجام می شود:

ـ عـملیــات رپـرگذاری نقــاط شبکه اصلی پلی گون طبق دستورالعمل سازمان مدیریــت و برنامه ریزی

ـ عملیات رپرگذاری نقاط شبکه اتصال به شبکه سراسری در صورت انجام بند ۳ـ۶ـ۱

– عملیات رپزگذاری نقاط شبکه اصلی ارتفاعی

– بـه منظور استحکام نقاط شبکه مسطحاتی و ارتفاعی و از بین نرفتن آن ها به دلیل مرور زمان و یـا وجـود معارضـین محلـی، عـلاوه بر احداث پلی گون در صورت وجود عوارض مصنوعی در محـل، حـداقل ۲نقطـه از نقـاط شبکه (نزدیک به عوارض مذکور) بر روی عوارض مصنوعی موجود رفرنس شوند.

– رعایـت محدودیت فواصل رئوس پیمایش های اصلی و فرعی با توجه به فواصل تعیین شده در دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ـ رعایت محدودیت تعداد اضلاع هر یک از پیمایش ها

۲ـ اندازه گیری

عملـیات انـدازه گیـری نقـاط اصلی شبکه طبق دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی شامل:

۲-۱- عملـیات انـدازه گیـری نقـاط اصـلی شبکه مسطحاتی و ارتفاعی (با توجه به تعداد کوپل های مورد نیاز زوایای افقی و قائم و اندازه گیری طول های شبکه با تاکئومتر الکترونیک)

۲-۲- عملـیات انـدازه گیری مربوط به اتصال شبکه مسطحاتی و ارتفاعی به شبکه های سراسری در صورت انجام بند ۱-۶-۳

۲-۳- ایجاد شبکه فرعی مسطحاتی و ارتفاعی در داخل شبکه اصلی در صورت لزوم

۲-۴- برداشت نقاط ارتفاعی با تاکئومتر الکترونیک

۲-۵- برداشت نقاط ارتفاعی به طریق شبکه بندی قائم الزاویه در صورت درخواست کارفرما

۲-۶- برداشت نقاط ارتفاعی در تمام محل های تغییر شیب زمین

۲-۷- برداشت امتداد و شیب آبروها به عرض  ۵ متر از هر طرف مسیر

۲-۸- برداشـت عـوارض مهـم از قبـیل تقاطـع راه ها ـ رودخانه ها ـ  به عرض ۱۰۰ متر از هر طرف مسیر

۲-۹- برداشـت کلـیه عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در داخل اراضی شهرک صنعتی و پیرامون آن مندرج در بندهای ۱ـ۶ـ۱ و ۲ـ۶ـ۱

فاصـله نقـاط برداشـت و پوشـش نقـاط ـ نحوه برداشت ـ کلاً بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

۲-۱۰- برداشت مختصات مرز شهرک با دقت ۱ سانتیمتر

۲-۱۱- اندازه گیری دقیق شمال جغرافیایی یا ژیزمان مغناطیسی با دقت درجه

۳ـ پردازش

پردازش انجام محاسبات بر روی اندازه گیری های انجام شده است شامل:

۳-۱- محاسبات تبدیل طول ها به افق در پلی گون
۳-۲- محاسبات مربوط به تبدیل طول ها بر روی بیضوی
۳-۳- محاسبات زوایای قائم اندازه گیری شده و یا محاسبات نیولمان رفت و برگشت نقاط پلی گون
۳-۴- محاسبات نقاط مربوط به بندهای۲-۴ الی ۲-۱۰
۳-۵- محاسبات مربوط به تعیین مختصات زمینی مشاهدات انجام شده به وسیله ماهواره GPS

۴ـ تجزیه و تحلیل

بررسـی خطای بست زاویـه ای و خطـای بسـت مسـطحاتی و خطـای بسـت ارتفاعـی کلیه اندازه گیری ها و مقایسه آن ها با خطای بست مجاز.

اندازه گیری های که دارای خطای غیر مجاز می باشند حذف و باید آن اندازه گیری ها مجدداً تکرار و انـدازه گیـری هایی که دارای خطای مجاز می باشند، تعدیل و سرشکنی بر اساس متد کمترین مربعات انجام و فقط ورود اطلاعات سرشکن شده به نرم افزار جهت مراحل بعدی ترسیم نقشه مجاز است. خطـای بست زاویه ای و خطای بست مسطحاتی و خطای بست ارتفاعی باید بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

۵ـ نمایش

در ایـن مـرحله اطلاعـات سرشـکن شـده و نهایـی بـه نرم افزار مورد تأیید کارفرما معرفی و در ترسـیم نقشـه هـا، اصـول کارتوگرافـی بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی رعایت گردد.

۵-۱- اطلاعــات حاشیــه ای مانند لژاند ـ مقیاس ـ شمال ـ نام منطقه ـ تهـیه کنـنـده ـ تاریــخ  تهیه و …
۵-۲- متناسب بودن بزرگی اعداد و رقوم ارتفاعی و مختصات با مقیاس
۵-۳- متناسب بودن ضخامت عوارض خطی
۵-۴- تفکیک عوارض نقطه ای و خطی و سطحی طبق لژاند
۵-۵- به هنگام کردن نقشه های قدیمی
۵-۶- استفاده از آرایه های مرسوم نوشتاری برای هرگونه نوشتار روی نقشه
۵-۷- ترسیم دقیق حدود و ثغور زمین بر روی نقشه ضمن انطباق با لژاند
۵-۸- تحویل فایل مختصات (X.Y.Z) کلیه نقاط برداشت شده به کارفرما

جمع بندی فاز یک

پـس از جمـع بـندی مطالعات مقدماتی، مهندس مشاور نقشه برداری امور شناسایی محلی جهت انـتخاب نقاط پلی گون و احداث نقاط و ثبت کلیه اندازه گیری های لازم و محاسبات و پردازش ها بعدی و تجـزیه و تحلـیل و سرشـکنی خطاها و ترسیم نقشه توپوگرافی را انجام خواهد داد که تمامی مراحل فوق الذکر می بایست بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. نقشـه توپوگرافـی منطـبق بـا دستورالعمل هـای سـازمان مدیـریت و برنامه ریزی توأم با فایل مختصات X,Y,Z جهت بررسی و اظهار نظر و کنترل های لازم به کارفرما تسلیم خواهد شد.

لیست نقشه ها و مدارک موردنیاز در فاز یک

۱ـ نقشه پوششی ۱/۵۰۰۰۰ یا ۱/۲۵۰۰۰ منطقه موردنظر و یا هرگونه نقشه بزرگ مقیاس تر
۲ـ شناسنامه نقاط مختصات دار موجود در منطقه در سیستم مختصات کشوری

مرحله دو (فاز دوم)

مقدمه

در ایـن مرحله مهندس مشاور نقشه برداری با توجه به مطالعات مقدماتی انجام شده در فاز یک، نقشه توپوگرافی را تهیه و به کارفرما تحویل می نماید که دارای ویژگی های:

ـ دقت (از نظر انطباق با دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
ـ کامل بودن
ـ گویا بودن (فقدان هرگونه ابهام و نقص)

باشـد کـه پـس از کنتـرل و تأیید نقشـه توپوگرافـی توسط کارفرما، فاز یک به اتمام رسیده و مشاور نقشه بـرداری پـس از اخـذ نقشه های تائید شده فاز ۲ شهرسازی از کارفرما باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱ـ پیاده کردن طرح شهرک صنعتی بر روی زمین

۱ـ۱ـ اخذ نقشه های مصوب شهرسازی از کارفرما و مختصات نقاط پلی گون و سایر اطلاعات لازم

۱-۲ـ پیاده کردن نقاط مختصات دار تقاطع اکس خیابان ها و رفرنس کردن آن ها با دقت تعیین شده در دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بتن کردن نقاط رفرنس. (نقاط رفرنس در جای مناسب خارج از محدوده عملیات اجرایی خیابان ها احداث شوند.)

۱-۳- میخکوبـی اکـس مسـیرها عـلاوه بـر رعایـت حداکثـر فاصله بین نقاط بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارای کیلومتراژ رند بوده و نیز میخکوبی هرگونه محل تغییر شـیب در آکس مسـیر و پـیاده کردن قوس های افقی و راه دسترسی ضمن رعایت دقت های لازم بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود و میخکوبی مسیرها حتی الامکان به ‌صورت یکپارچه و پشت سرهم باشد.

۱-۴- پیاده کردن مختصات بلوک ها و قطعات صنعتی با دقت لازم طبق دستورالعمل و بتن کردن آن ها (در صـورت درخواسـت کارفرما مختصات بلوک ها و قطعات توسط مشاور پیاده خواهند شد)

۲ـ پروفیل برداری

۲-۱- برداشـت پـروفیل طولـی و عرضـی از محـور مسـیرها ضـمن رعایـت دقـت هـا و نیـز فاصله میخکوبی ها بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۲-۱-۱- ترسیم پروفیل طولی در شیت های استاندارد و در مقیاس ۱/۱۰۰۰ و۱/۱۰۰ باشد.

۲-۱-۲- نام گذاری کلیه نقاط مختصات دار و خیابان ها طبق پلان شهرسازی شهرک باشد.

۲-۱-۳- نــام و کیلومتـراژ و رقوم ارتفاعی کلیه نقاط مختصات دار موجود در طول مسیر (طبق پلان شهرسازی) در پروفیل طولی موجود باشد.

۲-۱-۴- تقــاطع عــوارض طبیعی و مصنوعی مانند آبرو ـ مسیل ـ جاده ـ خطوط لوله نفت ـ  گاز ….  با هر یک از خیابان های شهرک صنعتی باید با ذکر کیلومتراژ و کد ارتفاعی و نام عارضه بر روی  پروفیل طولی باشد.

۲-۱-۵- برداشـت پروفیل عرضی در کلیه نقاط و به عرض خیابان باشد ضمن اینکه کلیه تغییر شیب ها در عرض خیابان نیز برداشت شود.

۲-۱-۶- درج اطلاعـات حاشیه نقشه و رعایت اصول کارتوگرافی در ترسیم پروفیل های طولی و عرضی بر اساس دستورالعمل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

۳ـ تهیه نقشه های اجرایی

۱ـ۳ـ طراحی خط پروژه  

۱ــ ۱ــ ۳ــ مطالعـه نقشـه توپوگرافـی ـ بررسی شیب عمومی منطقه ـ آبروهای موجود ـ جاده ها و پل های موجـود ـ امکـان و تعیـین محل خروج آب های سطحی (با در نظر گرفتن پذیرنده رواناب سطحی) و محل تصفیه خانه فاضلاب

۲ـ۱ـ۳ـ بــازدید از محل و (در صورت نیاز) اخذ اطلاعات در مورد طبقه بندی نوع خــاک (سنگ ــ دج ـ معمولـی) به دلیل تأثیرگذاری نوع خاک منطقه در ارتفاع خطوط پروژه نسبت به زمین طبیعی و نیز ضخامت خاک نباتی ـ کشاورزی …

۳ــ ۱ــ ۳ـ اخذ اطلاعات لازم از کارفرما در مورد: محل های قرضه و فاصله حمل مخلوط تا مرکز ثقل شـهرک ـ مناسـب بـودن یـا مناسـب نـبودن خـاک حاصـل از خاکبرداری در خاک ریزی لایه های زیر سابگرید.

۴ــ ۱ــ ۳ــ رعایـت حـداقل و حداکثـر شـیب طولـی مجاز در طراحی خط پروژه با تائید کارفرما و هماهنگی مشاور شهرساز

۵ــ ۱ــ ۳ــ شـیب بـندی خیابان های شهرک صنعتی به طوری که آب های سطحی در نقاط پیش بینی شده جمع آوری و مشکلات آب گرفتگی وجود نداشته باشد.

۶ـ۱ـ۳ـ طراحی خط پروژه شهرک صنعتی با توجه به محل قرارگیری تصفیه خانه فاضلاب به گونه ای باشـد کـه شـیب خـط پروژه بیشترین تسهیلات ممکن را جهت کاهش عمق حفاری در شـبکه فاضلاب ایجاد کند. به نحوی که حداکثر عمق حفاری بسته به وضعیت خاک بهینه باشد.

۷ــ ۱ــ ۳ــ طراحـی خطـوط پروژه به گونه ای باشد که حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی خیابان ها می نیمم باشد.

۸ـ۱ـ۳ـ طراحی خطوط پروژه به گونه ای باشد که قطعات صنعتی کمترین مشکل را ازنظر دسترسی به خیابان و تخلیه آب های سطحی داخلی خود را داشته باشند.

۹ــ ۱ـ۳ـ محاسبات قوس قائم و تعیین پارامترهای آن بر اساس ضوابط طرح هندسی راه در محل های مورد نیاز انجام شود.

۱۰ــ ۱ــ ۳ـ ترسیم خط پروژه در شیت های استاندارد ضمن تکمیل سطرهای مربوطه همراه با درج کلیه اطلاعـات لازم از قبـیل: المـان های قوس قائم ـ محل های تغییر شیب خط پروژه – اطلاعات حاشیه نقشه

۱۱ـ۱ـ۳ـ رقوم خط پروژه مربوط به سطح آسفالت تمام شده باشد.

۲ـ۳ـ محاسبات احجام عملیات خاکی  

۱ــ ۲ـ۳ـ ضخامت استاندارد روسازی راه (ساب بیس+ بیس+ آسفالت) توسط کارفرما تعیین ولی وارد محاسـبات احجـام عملـیات خاکی نمی گردد بدین معنی که ضخامت روسازی از رقوم خط پروژه کسر و رقوم سطح سابگرید وارد محاسبات احجام عملیات خاکی می گردد.

۲ــ ۲ــ ۳ــ ضـخامت دکوپاژ (برداشت خاک نباتی) توسط کارفرما تعیین و ضخامت دکوپاژ از رقوم زمـین طبیعـی کلـیه نقـاط پـروفیل عرضـی کسـر و سـپس محاسـبات احجـام عملـیات خاکبرداری و خاکریزی انجام خواهد شد بدین ترتیب حجم دکوپاژ جزء احجام خاک برداری و خاکریزی نباید باشد و به طور جداگانه در هر خیابان محاسبه خواهد شد.

۳ــ ۲ـ۳ـ محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی در تمام پروفیلهای عرضی و نیز محاسبات حجم خاک نباتی و ترسیم نقشه ها توسط نرم افزار مورد تائید کارفرما انجام شود.

۴ــ ۲ــ ۳ــ عـرض پروفیل تیپ (عرض کل سواره رو+ اضافه عرض لازم خاکبرداری و خاکریزی به مـنظور محل احداث کانال آب های سطحی در طرفین خیابان) و نیز شیب شیروانی و ترانشه کناره مسیر باید به تائید کارفرما برسد.

توجه ۱: در محل هایی که ارتفاع خاکریز زیاد است اضافه عرض لازم جهت خاکریزی ضمن هماهنگی با کارفرما به گونه ای باشد که نصب تیرهای برق با مشکلی مواجه نباشد.

تـوجه ۲: اعمـال شیب عرضی پروفیل تیپ در محل قوس های افقی و سایر پارامترهای لازم از طرح هندسی راه باید در طرح و محاسبات و ترسیم مؤثر باشد.

۵ــ۲ــ۳ــ لیسـت اسـتاندارد احجـام عملـیات خاکی شامل: نام خیابان – شماره مقطع عرضی و کیلومتـراژ مـربوطه سطح خاکبرداری در هر مقطع ـ سطح خاکریزی در هر مقطع ـ حجم

خاکبـرداری در هر مقطع ـ حجم خاکریزی در هر مقطع ـ مجموع خاکبرداری و خاکریزی در هـر مقطع نسبت به ابتدای مسیر ـ حجم کل خاکبرداری ـ حجم کل خاکریزی ـ حجم کل دکوپاژ باشد.

۶ــ۲ـ۳ـ خطوط پروژه و محاسبات احجام عملیات خاکی و شیب بندی میدان ها و تقاطع ها و کد کف

قطعـات و هـر نوع نقشه مربوط به موارد فوق الذکر باید به تأیید نظارت عالیه (معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برسد.

۳ـ۳ـ شیب بندی میدان ها و تقاطع ها

شـیب بـندی میدان ها و تقاطـع هـا در صـورت درخواست کارفرما توسط مشاور نقشه بردار انجام خواهد شد. پـس از تائـید نظـارت عالـیه در مـورد طراحـی خـط پروژه و محاسبات احجام عملیات خاکی، شـیب بندی میدان ها و تقاطع ها به دلیل لزوم تخلیه آب های سطحی و نیز ایمنی ترافیک بر اساس رقوم خط پروژه توسط مشاور نقشه برداری انجام و نتیجه آن در محیط رایانه به صورت پلان مسطحاتی توأم با نقاط دارای رقـوم ارتفاعـی در نقاط موردنیاز خواهد بود که ازنظر تــراکم تعــداد نــقاط، سطح میدان ها و تقاطع ها را به خوبی پوشش داده که در صوت لزوم برش های لازم تهیه شود.

۴ـ۳ـ تعیین کد محوطه قطعات صنعتی  

تعیین کد محوطه قطعات صنعتی در صورت درخواست کارفرما توسط مشاور انجام خواهد شد.

در این مرحله مشاور با توجه به اطلاعات و نقشه های موجود شامل:

ـ پلان شهرسازی شهرک صنعتی منطبق بر روی نقشه توپوگرافی ـ خطوط پروژه ـ شیب عرضی معابر ـ دتایل جداول و کانال ها ـ دتایل پیاده رو اقـدام بـه اسـتخراج رقـوم آسفالت در عرض هر قطعه صنعتی و سپس انتقال آن به خط تماس پیاده رو و دیوار قطعه صنعتی خواهد کرد.

بـا تـوجه بـه منحنی میزان های موجود نقشه توپوگرافی در داخل قطعه صنعتی، مشاور باید رقوم ارتفاعـی چهارگوشه داخـل قطعـه صـنعتی را از روی توپوگرافی استخراج نموده و شیب بندی داخل قطعه با توجه به رقوم سطح تمام شده پیاده رو در عرض قطعه، به گونه ای انجام شود که:

۱ــ ۴ــ ۳ــ حـداقل شـیب مناسـب (۳ در هزار) جهت تخلیه آب های سطحی داخل قطعه صنعتی با کمترین حجم عملیات خاکی تأمین شود.

۲ـ۴ـ۳ـ احداث دیوار حائل پشت به پشت قطعات صنعتی با مشکلی مواجه نشود.

۳ــ ۴ــ ۳ــ کـد سـنگ ازاره دیوار قطعه صنعتی مشرف به پیاده رو با کد سنگ ازاره قطعات صنعتی مجاور از نظر زیبایی و نمای ظاهری هماهنگ باشند.

۴ـ۴ـ۳ـ ارتفاع کرسی چینی زیر دیوارهای هر قطعه صنعتی به حداقل ممکن کاهش یابد.

بـدین تـرتیب مشـاور در چهـار گوشـه هـر قطعـه صـنعتی، چهار کد مربوط به کف تمام شده محـــوطه را به دست خواهد آورد که در محل تقاطع اقطار چهارضلعی، کد کـف محوطـه در مرکز ثقل چهارضلعی محاسـبه خــواهد شد کــد کف تمام شده سالــن تــولیـد (Finish Floor) زمانی قابل محاسبه خواهد بود که پارامترهای ذیل مشخص باشند:

ـ ضخامت خاک نباتی محوطه  ـ ضخامت بتن مگر و ارتفاع فونداسیون  ـ ارتفاع کف سازی روی فونداسیون  ـ مقدار ارتفاع لازم جهت باراندازی و بارگیری کامیون

کـد به دست آمده برای مرکز ثقل محوطه هر قطعه صنعتی باید به گونه ای باشد که با توجه به F F تعریف شده حداقل پی کنی و یا کرسی چینی در زیر فونداسیون ها و شناژها حاصل شود.

جمع بندی و نتیجه گیری فاز ۲:

طــراحــی خطوط پروژه خیابانهای شهرک صنعتی باید به گونه ای انجام شود که علاوه بر می نیمم بودن حجم عملیات خاکی در خیابان ها، باعث:

ـ سهولت شیب بندی داخل قطعات صنعتی
ـ حداقل حجم عملیات خاکی جهت تسطیح داخل قطعات صنعتی
ـ شیب بندی صحیح و سهولت در جمع آوری آب های سطحی
ـ سهولت در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب از نظر بهینه بودن عمق حفاری باشد.

لیست نقشه های تحویلی به کارفرما:

۱ـ پلان رفرنس نقاط مختصات دار تقاطع اکس خیابان ها
۲- پروفیل طولی و خط پروژه
۳ـ پروفیل عرضی و تیپ و محاسبات احجام عملیات خاکی
۴ـ پلان شیب بندی میدان ها و تقاطع ها
۵ـ پلان شیب بندی قطعات صنعتی
۶ـ پلان کد کف تمام شده قطعات صنعتی

گردآوری: علی قلی پور دانشجوی کاردانی رشته مهندسی نقشه برداری مؤسسه آموزش عالی حکمت قم

دیدگاهتان را بنویسید