ژئودزیژئوماتیک

سیستم های مختصات ماهواره ای موضعی

NTW,RSW,سیستم های مختصات ماهواره ای موضعی,
آموزش نقشه برداری آپسیس

سیستم های مختصات ماهواره ای موضعی

منظور از سیستم مختصات ماهواره ای موضعی سیستم کارتزینی است که مبدأ آن منطبق بر مرکز ماهواره است.

سیستم مختصات ماهواره­ ای RSW

این سیستم با ماهواره حرکت می کند و گاهی اوقات سیستم مختصات گاوسی نامیده می شود. بردار R در راستای خط اتصال دهنده مرکز جرم زمین به ماهواره تعریف می گردد. بردار S در صفحه مداری و در جهت بردار سرعت و عمود بر بردار شعاعی تعریف می شود و بردار W به‌صورت حاصل ضرب خارجی دو بردار R وS، عمود بر صفحه مداری است.  معمولاً محور S با بردار سرعت به ­جز در مدارهای دایره ای یا برای مدارهای بیضی در پریجی و اپجی هم راستا نیست.

RSW

سیستم مختصات ماهواره­ ای NTW

همان‌طور که در شکل زیر دیده می شود، در این سیستم محور N عمود بر بردار سرعت و با بردار شعاعی به­جز در مدارهای دایره ای یا برای مدارهای بیضی در پریجی و اپجی هم راستا نیست. محور T هم ­راستا با بردار سرعت و محور W عمود بر صفحه مداری است.

NTW

دیدگاهتان را بنویسید