ژئودزیژئوماتیک

 سیستم­ مختصات زمین‌مرکز متصل به زمین ECEF

 سیستم­ مختصات زمین‌مرکز متصل به زمین ECEF
آموزش نقشه برداری آپسیس

 سیستم­ مختصات زمین‌مرکز متصل به زمین ECEF

سیستم مختصات ECEF سیستمی کارتزین است که به همراه زمین در حال دوران حول محور دوران زمین است. مبدأ این سیستم منطبق بر مرکز جرم قراردادی زمین، محور X آن منطبق بر محل برخورد دو صفحه استوا و نصف‌النهار مبدأ (نصف‌النهار گرینویچ)، محور Z آن در راستای محور دورانی زمین گذرنده از قطب قراردادی زمین و محور Y آن نیز به‌صورت راست­گرد تعریف می­شود. در مباحث ژئودزی هندسی این سیستم به نام CT معروف است که در حال ایده آل می توان یک سیستم ژئودتیک را منطبق بر CT تعریف نمود.

CIO = Conventional International Origin

۱

 

ECEF

دیدگاهتان را بنویسید