ژئودزیژئوماتیک

خطوط میدان مغناطیسی زمین افقی نیست؛ با زاویه میل مغناطیسی آشنا شوید!

میدان مغناطیسی زمین,ژئومغناطیس,IGRF,مدل میدان مغناطیسی زمین,زاویه میل مغناطیسی
آموزش نقشه برداری آپسیس

مطالعه مغناطیسی زمین نشان می دهد که خط های میدان مغناطیسی زمین افقی نیست و با سطح زمین زاویه ای می سازد. همچنین میدانیم خاصیت مغناطیسی یک آهنربا در نقاط مختلف آن متفاوت است و در دو قطب آن این خاصیت بیشتر است و به همین ترتیب خاصیت آهنربایی کره زمین در دو قطب بیشتر است. پس اگر یک عقربه مغناطیسی آزاد باشد تا بتواند در راستای عمودی نیز حرکت کند نوک این عقربه در نزدیک قطب ها به زمین متمایل می شود و در خط استوای مغناطیسی عقربه افقی قرار می گیرد .در قطب ها به عنوان مثال قطب شمال نوک عقربه آن عمود بر سطح افقی خواهد شد. سپس محور مغناطیسی عقربه های مغناطیسی در مکان های مختلف استوا تا قطب نسبت به سطح افقی تغییر کرده و زاویه ای با افق می سازد این زاویه را زاویه میل می گویند.

I

نقشه میل مغناطیسی در سال ۲۰۱۵ تولید شده توسط مدل IGRF12

پس زاویه میل مغناطیسی زاویه ای است که  عقربه مغناطیسی با سطح افق می سازد که در جهت یابی  هواپیماها و کشتی ها نقش بسیار مهمی دارد در جغرافیا به این زاویه عرض جغرافیایی می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید