اخبار ژئوماتیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری نقشه برداری

آموزش نقشه برداری آپسیس

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای امیرحسین وحدت روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ راس ساعت ۱۳:۰۰
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین وحدت در رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی با عنوان: ” مدلسازی مکانی – زمانی غلظت آلاینده های شهری با استفاده از روشهای LUR و داده های هواشناسی (منطقه مورد مطالعه : تهران) ” به راهنمایی جناب آقای دکتر عباس علیمحمدی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل دانشکده نقشه‌برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌گردد.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد آقای رضا محمدی آسیابی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۸ راس ساعت ۱۳:۰۰
به بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد آقای رضا محمدی آسیابی در رشته سنجش از دور با عنوان: “بررسی عملکرد الگوریتم های طبقه بندی بر مبنای Bag of Visual Words بر روی تصاویر SAR” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمودرضا صاحبی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۸ راس ساعت۱۳:۰۰ در محل دانشکده نقشه‌برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود.


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای آرین معین الدینی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ راس ساعت ۱۰:۰۰
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرین معین الدینی در رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی با عنوان: “مسیریابی خطوط زیر سطحی برق در GIS” به راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر آل شیخ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل دانشکده نقشه‌برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌گردد.


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای محمد شفیعی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۰ راس ساعت ۱۵:۰۰
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدشفیعی در رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی با عنوان: “طراحی و پیاده سازی یک وب سرویس مکانی جهت پیش بینی تصادفات با استفاده از آنتولوژی” به راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر آل شیخ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۰ راس ساعت ۱۵:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می گردد.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید جنتی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۸ راس ساعت۰۸:۰۰
به بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید جنتی در رشته سنجش از دور با عنوان: “بررسی کاهش اثر اسپکل در طبقه بندی نظارت نشده تصاویر پلاریمتریک SAR” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روزیکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۸ راس ساعت ۰۸:۰۰ در محل دانشکده نقشه برداری، خواجه نصیر برگزار می شود.


جلسه دفاع از رساله دکترای آقای اسماعیل ابوترابی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۰ راس ساعت ۰۸:۳۰بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکترای آقای اسماعیل ابوترابی دانشجوی دکترای مهندسی عمران – نقشه برداری “مدلسازی و توسعه سامانه فراگستر هشدار ریسک سرمازدگی بهاره باغات” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد طالعی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۰ راس ساعت ۰۸:۳۰ در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر،برگزار می گردد.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده شهرزاد آهویی نژادروزدوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ راس ساعت۱۴:۰۰ به بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده شهرزاد آهویی نژاد در رشته فتوگرامتری با عنوان: “ارائه روشی نوین و سریع به منظور تعیین بهترین خط جاروب در اتصال از فضای زمین به فضای تصویر در تصاویر باهندسه پویا ” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدجواد ولدان زوج روزدوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ راس ساعت۱۴:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شاهو صالح روز روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۴ راس ساعت ۱۶ بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآقای شاهو صالح در رشته ژئودزیبا عنوان : “پایش خشکسالی دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای” به راهنمایی جناب آقای دکتربهزاد وثوقی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۴ راس ساعت ۱۶:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می گردد.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ارسلان قربانیان روزدوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ به بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ارسلان قربانیان در رشته فتوگرامتری با عنوان: “تخمین مقدار و پایش آلودگی های ناشی از هواویزها و امکان سنجی استفاده از داده های حرارتی در این حوزه ” به راهنمایی جناب آقای دکتر علی محمدزاده روزدوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ راس ساعت۱۰:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا وکیلی پور روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا وکیلی پور در رشته سیستم اطلاعات جغرافیاییبا عنوان: ” تحلیل عینی و ذهنی پارامترهای مکانی موثر در ارزیابی کیفیت زندگی شهری ” به راهنمایی جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ راس ساعت ۱۷:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر، برگزار می گردد.


جلسه دفاع از رساله دکترای آقای سیدرضا صوف باف روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۶ راس ساعت ۱۲:۰۰
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکترای آقای سیدرضاصوف باف دانشجوی دکترای مهندسی عمران – نقشه برداری باعنوان : ” توسعه الگوریتم حسگری فشرده جهت آشکارسازی ناهنجاری در تصاویر ابر طیفی ” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمودرضا صاحبی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۶ راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر برگزار می گردد.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید آزادنژاد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۸ راس ساعت۱۰:۰۰
به بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید آزادنژاددر رشته سنجش از دور با عنوان:
“بهبود الگوریتم تداخل سنجی پراکنشگر دائمی با استفاده از داده های پلاریمتری دوگانه جهت پایش پدیده فرونشست در تهران” به راهنمایی دکتر یاسر مقصودی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۸ راس ساعت۱۰:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر، برگزار می شود.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهروز مرادی روزشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ راس ساعت۱۴:۰۰
به بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهروز مرادیدر رشته فتوگرامتری با عنوان: “ارزیابی توزیع بهینه خطوط با توجه به خصوصیات فیزیکی خط به منظور بهبود دقت مدل های رشنال” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روزشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ راس ساعت۱۴:۰۰در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر، برگزار می شود.


جلسه دفاع از رساله دکترای خانم پرستو پیله فروشها روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۶ راس ساعت ۱۷:۰۰
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکترای خانم پرستو پیله فروشها دانشجوی دکترای مهندسی عمران – نقشه برداری “مدلسازی جنرالیزاسیون پایگاه داده توپوگرافی با استفاده از استخراج و تلفیق قیود ” به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد کریمی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۶ راس ساعت ۱۷:۰۰ در محل دانشکده دانشگاه خواجه نصیر،برگزار می گردد.

منبع: سایت دانشگاه خواجه نصیر

دیدگاهتان را بنویسید