ژئوماتیکنظام مهندسی

جداول و اشکال و نمودارهای نشریه ۱۱۹ جلد اول | ژئودزی و ترازیابی

جداول و نمودارها و اشکال نشریه 119 جلد اول ژئودزی و ترازیابی
آموزش نقشه برداری آپسیس

جداول و اشکال و نمودارهای نشریه ۱۱۹ جلد اول | ژئودزی و ترازیابی

یکی از منابع مهم از آزمون نظام مهندسی نقشه برداری، دستورالعملهای همسان نقشه برداری ملقب به نشریه های ۱۱۹ است. با توجه و بررسی سوالات سالهای قبل آزمون نظام مهندسی نقشه برداری، پی به آن می بریم که قسمت عمدی از سوالات از جداول و اشکال و نمودارهای مطروحه در نشریات است. پس برآن شدیم تا این قسمت های مهم و ضروری را دسته بندی و مرتب کرده و در پستی برای انتشار بروی سایت آپسیس، آماده کنیم. مع هذا می توانید این بخش را از روی وب سایت با حفظ منبع کپی کنید و با خود بر سر جلسه آزمون برده و از آن بهره برید. با آرزوی موفقیت تک تک شما عزیزان در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری پیشرو.

ارتفاع ژئوئید, نمایش رابطه ژئوئید و بیضوی

شکل ۱-۱ نمایشی از رابطه ژئوئید و بیضوی است و تبدیل ارتفاع h از سطح بیضوی معروف به ارتفاع بیضوی یا ارتفاع ژئودتیک به ارتفاع H از سطح ژئوئید (ارتفاع ارتومتریک)، تحت رابطه H = h – N است.

استاندارد دقت تعیین موقعیت نسبی در شبکه های ژئودزی با gps جدول ۱-۱ تحت عنوان استاندارد دقت تعیین موقعیت نسبی در شبکه های ژئودزی با GPS با مختصری تغییر در استانداردهای ژئودزی کانادا FGCC معرفی شده است.

طراحی شبکه های مبنایی GPS

جدول ۲-۱ مربوط به طراحی شبکه های مبنایی GPS است.

پارامترهای اندازه گیری شبکه های ژئودزی ماهواره ای GPS به روش استاتیک

جدول ۲-۲، پارامترهای اندازه گیری شبکه های ژئودزی ماهواره ای GPS به روش استاتیک است که به طور معمول در روش استاتیک به منظور تنظیمات گیرنده استفاده می شود.

ویژگی های ندازه گیری شبکه مبنایی GPS

جدول ۲-۳ مربوط به ویژگی های ندازه گیری شبکه مبنایی GPS است و در آن بر اساس نوع شبکه، فاصله متوسط بین ایستگاه ها به کیلومتر، حداقل تعداد گیرنده های موردنیاز و نوع گیرنده، حداقل مدت اندازه گیری همزمان و حداقل ماهواره قابل اندازه گیری در ایستگاه آمده است.

نمودار بین زمان اندازه گیری، طول باز و دقت قابل حصول به نقل از سایت National GPS Network

نمودار ۲-۱، رابطه بین زمان اندازه گیری، طول باز و دقت قابل حصول به نقل از سایت National GPS Network را نشان می دهد و می توان با استفاده از آن رابطه بین دقت، فاصله و زمان مشاهدات را به طور تقریبی در نظر گرفت.

نمونه ای از طراحی جلسه های کاری

شکل ۲-۱، نمونه ای از طراحی جلسه های کاری است. جلسه های کاری ترجمه ای از SESSION است، که به نظر ترجمه پخته ای نمی نماید.

ترتیب صحیح پردازش طول بازها

شکل ۲-۲، ترتیب صحیح پردازش طول بازها را نشان می دهد.

شبکه اصلی با گسترش سطحی

یکی از شبکه های ژئودزی موردی و محلی، شبکه های اصلی با گسترش سطحی است که در شکل ۲-۳ نمایان است.

شبکه اصلی با گسترش طولی

در شکل ۲-۴، شبکه اصلی با گسترش سطحی نمایان است. در مناطقی که گسترش آن ها بصورت طولی باشد می توان از پیمایش باز استفاده کرد. این نوع شبکه ها بطور معمول در پروژه های نظیر مسیر، رودخانه ها، کانالها و … مورد استفاده قرار می گیرند. در طراخی این نوع شبکه ها رعایت نکات: ۱- حداقل دو نقطه مبنایی مسطحاتی در ابتدا و انتهای باند مورد نیاز است. ۲- حداکثر تعداد اضلاع شبکه بین هر دو نقطه مبنای مسطحاتی، ۱۵ ضلع می باشد. چناچه تعداد طول بازهای موجود بیش از ۱۵ شود لازم است نقاط مبنایی اضافی به ازای هر ۱۵ ضلع یک نقطه در طول باند در نظر گرفته شود. ۳- پراکندگی نقاط مبنایی مسطحاتی در کل باند به صورت یکنواخت باشد. الزامی است.

شبکه محلی کوچک

شکل ۲-۵، فرم کلی شبکه محلی کوچک را نمایش می دهد.

تعیین زمان بهینه مشاهده بر حسب فاصله و تعداد ماهواره

جدول ۲-۴ و رابطه های تقریبی بالا جهت تعیین حداقل مدت زمان مشاهده آورده شده است.

تعیین دقت های مجاز حاصل از پردازش یک طول باز

جدول ۲-۵، به منظور تعیین دقت های مجاز حاصل از پردازش یک طول باز آورده شده است.

انتقال مختصات به شبکه از فواصل کوتاه

شکل ۲-۶، انتقال مختصات به شبکه از فواصل کوتاه را نشان می دهد.

انتقال مختصات به شبکه از فواصل بلند

شکل ۲-۷، انتقال مختصات به شبکه از فواصل بلند را نشان می دهد.

درجات لمب افقی امتدادها برای شبکه ژئودزی کلاسیک درجه یک

جدول ۲-۶ درجات لمب افقی امتدادها برای شبکه ژئودزی کلاسیک درجه یک را نشان می دهد.

درجات لمب افقی امتدادها برای شبکه ژئودزی کلاسیک درجه دو

جدول ۲-۷، درجات لمب افقی امتدادها برای شبکه ژئودزی کلاسیک درجه دو را نشان می دهد.

استاندارد شبکه های ارتفاعی, استاندارد ساختمان ایستگاه های ترازیابی

جدول ۳-۱، استاندارد شبکه های ارتفاعی و جدول ۲-۳، استاندارد ساختمان ایستگاه های ترازیابی را نشان می دهد.

مقطع ایستگاه ترازیابی دقیق (BM) درجه یک

شکل ۴-۱، مقطع ایستگاه ترازیابی دقیق (BM) درجه یک را نشان می دهد.

جزئیات شبکه آرماتور و میل استیل ایستگاه ترازیابی دقیق (BM) درجه یک

شکل ۴-۲، جزئیات شبکه آرماتور و میل استیل ایستگاه ترازیابی دقیق (BM) درجه یک را نشان می دهد.

مقطع بتن رفرانس مارک (RM) برای نقاط ترازیابی درجه یک

شکل ۴-۳، مقطع بتن رفرانس مارک (RM) برای نقاط ترازیابی درجه یک را نشان می دهد.

جزئیات آرماتور و میل استیل ایستگاه رفرانس (RM) درجه یک

شکل ۴-۴، جزئیات آرماتور و میل استیل ایستگاه رفرانس (RM) درجه یک را نشان می دهد.

پلان ایستگاه ترازیابی درجه یک (BM)

شکل ۴-۵، پلان ایستگاه ترازیابی درجه یک (BM) را نشان می دهد.

۲۳

شکل ۴-۶، پلان ایستگاه رفراسن ترازیابی درجه یک (RM) را نشان می دهد.

نحوه کنترل خط دیدگانی

شکل ۴-۷، نحوه کنترل خط دیدگانی را نمایان می سازد.

نحوه کنترل قایئم بودن شاخص

شکل ۴-۸، نحوه کنترل قائم بودن شاخص را نشان می دهد.

زمان بندی تنظیم وسایل ترازیابی برای عملیات ترازیابی درجه یک

جدول ۴-۱، زمان بندی تنظیم وسایل ترازیابی برای عملیات ترازیابی درجه یک را نشان می دهد.

مقطع قائم ایستگاه ترازیابی دقیق (BM) درجه دو

شکل ۴-۹، مقطع قائم ایستگاه ترازیابی دقیق (BM) درجه دو است.

جزئیات شبکه آرماتور و میل استیل ایستگاه ترازابی دقیق درجه دو

شکل ۴-۱۰، جزئیات شبکه آرماتور و میل استیل ایستگاه ترازابی دقیق درجه دو را نشان می دهد.

مقطع بتن رفرانس مارک (RM) برای نقاط ترازیابی دقیق درجه دو

شکل ۴-۱۱، مقطع بتن رفرانس مارک (RM) برای نقاط ترازیابی دقیق درجه دو را نشان می دهد.

پلان ایستگاه ترازیابی درجه دو (BM)

شکل ۴-۱۲، پلان ایستگاه ترازیابی درجه دو (BM) را نشان می دهد.

پلان ایستگاه رفرانس ترازیابی درجه دو (RM)

شکل ۴-۱۳، پلان ایستگاه رفرانس ترازیابی درجه دو (RM) را نشان می دهد.

زمان بندی تنظیم وسایل ترازیابی برای عملیات ترازیابی درجه دو

جدول ۴-۲، زمان بندی تنظیم وسایل ترازیابی برای عملیات ترازیابی درجه دو را نشان می دهد.

جزئیات مقطع و میل گرد ایستگاه ترازیابی

شکل ۴-۱۴، جزئیات مقطع و میل گرد ایستگاه ترازیابی (BM) درجه سه را نشان می دهد.

پلان ایستگاه ترازیابی درجه سه BM

شکل ۴-۱۵، پلان ایستگاه ترازیابی درجه سه BM را نشان میدهد.

نحوه کنترل خط دیدگانی

شکل ۴-۱۶، نحوه کنترل خط دیدگانی را نشان میدهد.

زمان بندی تنظیم وسایل ترازیابی برای عملیات ترازیابی درجه سه

جدول ۴-۳، زمان بندی تنظیم وسایل ترازیابی برای عملیات ترازیابی درجه سه را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید