ژئوماتیکنقشه برداری

تصحیحات مربوط به PPM

تصحیحات مربوط به PPM
آموزش نقشه برداری آپسیس

ممکن است عوامل جوی مختلفی بر روی طول های اندازه گیری شده توسط توتال استیشن ها و همینطور مختصات محاسباتی تاثیر گذارد و سبب بروز خطا در عملیات اجرایی شود. به همین منظور در توتال استیشن، پارامتری تحت عنوان PPM در نظر گرفته شده است که باید مقدار آن به دستگاه توتال استیشن معرفی گردد.

معرفی مقدار PPM می تواند به صورت مستقیم توسط عامل (اپراتور) نقشه بردار و با بهره از جدول محاسباتی PPM صورت گیرد و یا با معرفی پارامترهای دخیل در محاسبه PPM توسط عامل نقشه بردار و محاسبه خودکار آن توسط دستگاه توتال استیشن انجام پذیرد.

فشار هوا، اختلاف ارتفاع از سطح دریاهای آزاد، دمای هوا عوامل و پارامترهایی هستند که بر روی PPM موثرند.

PPM

استخراج مقدار PPM توسط جدول محاسباتی

با مراجعه به جدول محاسباتی خواهیم دید که در این جدول، خط های افقی بیانگر میزان درجه حرارت محیط هستند که از ۲۰- الی ۵۰+ و برحسب درجه سلسیوس رسم شده اند. هم چنین خط های قائم میزان فشار محیط برحسب واحد میلی بار را نشان می دهند که از ۵۵۰ الی ۱۰۵۰ تقسیم بندی شده اند.

خطوط مورب (مایل) مقدار PPM را نمایش می دهند، برای به دست آوردن مقدار PPM، مقدارهای فشار و دما را یافته و تقاطع خطوط معرف پیدا نماییم، مقدار نوشته شده بر روی خط مایل نشان دهنده مقدار PPM خواهد بود.

برای نمونه مقدار PPM برای فشار ۱۰۳۵ میلی بار و دمای ۱۲ درجه سلسیوس صفر خواهد بود.

توجه: در برداشت های توپوگرافی ممکن است بتوان تصحیح PPM را صرفنظر کرد ولی به طور قطع در مشاهدات پیمایش بایستی دما و فشار را به دستگاه معرفی کرد تا طول و به طبع آن مختصات درست بدست آید.

دیدگاهتان را بنویسید