ژئوماتیکویدئو

بکارگیری Aibot X6 HP GNSS برای انجام عملیات RTK بسیار دقیق ۲-۱ سانتیمتری با یک پهپاد

پهپاد نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

تنها همکاری بسیار نزدیک چندین تیم توسعه بود که امکان بکارگیری بسیار سریع فناوری جدید و توسعه بیشتر آن برای استفاده در یک هگزاکوپتر نقشه برداری را امکان پذیر نمود. دقت و کیفیت داده های نقشه برداری می توانند با بکارگیری فناوری RTK برمبنای سرویس تصحیح داده های SmartNet (Leica Geosystems AG) بطور چشم گیری بهبود یابند. پروسه پسا پردازش نیز یک جایگزین احتمالی است. این انعطاف جدید نه تنها بسیار در زمان کاربران صرفه جویی می کند، بلکه با ارائه آزادی عمل بیشتر به آنها، امکان تطبیق فعالیت هایشان با یک شرایط عملی خاص را نیز پدید می آورد.

فناوری جدید با یک راه حل پذیرفته شده مواجه می شود

از حرف تا عمل، مسیر طولانی ای برای کسب اطمینان از اینکه این سامانه قادر به انطباق با راه حل های پذیرفته شده کنونی است، طی شد. در کنار امکان بکارگیری هگزاکوپترهای نقشه برداری موجود، این به معنای ارتقای تمامی نسل ممتد پردازش های داده با نرم افزار کاملاً یکپارچه Aibotix AiproFlight بود. تنها به یک به روز رسانی برای امکان پذیر  ساختن بکارگیری همزمان نرم افزار با GNSS جدید HP برای AibotX6 نیاز است، اگرچه کاهش چشم گیر زمان در مقایسه با نقشه برداری پهپادی معمولی نشان دهنده بیشترین مزیت های ارائه شده به مشتریان است.


دوره کار با دستگاه GPS/GNSS

دیدگاهتان را بنویسید