ژئوماتیکویدئو

نقشه برداری با پهپاد EasyMap و نقشه ساز Pix4d

نقشه برداری با پهپاد EasyMap و نقشه ساز Pix4d

پهپاد EasyMap یک سامانه فتوگرامتری بدون سرنشین است که می تواند عکس-نقشه قائم و مدل سطحی رقومی را با سطح دقت سانتیمتر به شما ارائه نماید. می توانید آن را در وبسایت www.easymapuav.com ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید