ژئوماتیک

لیست دوره های کارشناسی ارشد مدرسه آپسیس

برای شرکت در دوره ها با ما تماس بگیرید

تماس با آپسیس

 

ریاضیات 1 و 2 – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 35 ساعت – 12 جلسه – هر جلسه  3 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 350.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس فرزام فتح ا… زاده

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


زبان تخصصی و عمومی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 24 ساعت – 16 جلسه – هر جلسه 1.5 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس حمید غیور

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20

 


معادلات دیفرانسیل – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 25 ساعت – 16 جلسه – هر جلسه 1.5 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس فرزام فتح ا… زاده

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


ژئودزی 1 – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 16 ساعت – 8 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 150.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس محمد میرزاعلی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


ژئودزی 2 – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 20 ساعت – 10 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 200.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس فرزام فتح ا… زاده

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


ژئودزی ماهواره ای – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 26 ساعت – 13 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس محمد میرزاعلی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


فیزیکال ژئودزی  – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 26 ساعت – 13 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس آناهیتا شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


نقشه برداری 1 و 2 – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 20 ساعت – 10 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 200.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس محمد میرزاعلی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


نقشه برداری مسیر و زیر زمینی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 26 ساعت – 13 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس امیر شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


تئوری خطاها و سرشکنی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 20 ساعت – 10 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 200.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس امیر شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


نقشه برداری ژئودتیک – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 16 ساعت – 8 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 150.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس امیر شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


فتوگرامتری 1 – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 20 ساعت – 10 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 200.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس منیره شمشیری

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


فتوگرامتری تحلیلی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 26 ساعت – 13 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس منیره شمشیری

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


فتوگرامتری 4 – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : 26 ساعت – 13 جلسه – هر جلسه 2 ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : 250.000 تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس منیره شمشیری

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : 20


نویسندهمدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید