مدیر سایت

26 نوشته ها
ژئوماتیکفتوگرامتری

هفت راه برای بهبود دقت نقشه های پهپادی شما

با بکارگیری این نکات در اخذ تصاویر هوایی، تولید نقشه های پهپادی با دقت بالا از طریق DroneDeploy را بیاموزید...

تصویر قائم نمای غربی بنای کعبه زرتشت و ترسیمات صورت گرفته بر روی آن
1 2 5
برگه 1 از 5