بایگانی برچسب ها:ژئوفیزیک

مدلسازی سری های زمانی موقعیت GPS, سری زمانی,ژئوفیزیک,ژئودینامیک, سیستم تعیین موقعیت جهانی,GPS
ژئودزیژئوماتیکهیدروگرافی

مدلسازی سری های زمانی موقعیت GPS

سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات است که بر اساس زمان یا هر کمیت دیگر با فواصل یکسان مرتب می شود. سری های زمانی موقعیت نیز تابع این تعریف می ‌باشند و به صورت دنباله ای از مشاهدات موقعیت در سطح زمین در زمان های مختلف شناخته می شوند.