بایگانی برچسب ها:مغناطیس سنج Fluxgate، مواد فرومغناطیس، اشباع مغناطیسی، میدان مغناطیسی القائی

مغناطیس سنج Fluxgate، مواد فرومغناطیس، اشباع مغناطیسی، میدان مغناطیسی القائی
ژئودزیژئوماتیک

مغناطیس سنج های Fluxgate/نخستین بار در جنگ جهانی دوم

از خاصیت اشباع مغناطیسی مواد فرومغناطیس برای طراحی سیستم مغناطیس سنج های Fluxgate استفاده می شود. بسته به نحوه توجیه مغناطیس سنج های Fluxgate، این سنجنده ها قادر به اندازه گیری هر یک از مؤلفه های میدان مغناطیسی زمین هستند.