بایگانی برچسب ها:داده های لیدار

لیدار هوایی
ژئوماتیکفتوگرامتری

۵ کاربرد پهپادها در لیدار هوایی

۵ کاربرد پهپادها در لیدار هوایی لیدار یک روش پذیرفته شده برای ایجاد مدل های ابر نقطه ای زمینی ۳...

ابر نقاط جمع آوری شده با یک پهپاد
ژئوماتیکفتوگرامتری

اسکن لیزری پهپادی به روز

اسکن لیزری پهپادی به روز اسکن لیزری هوایی با یک پهپاد اسکن لیزری هوایی (ALS) گستره وسیعی از فرصت ها...