بایگانی برچسب ها:جابجایی سنجی

مبانی محاسباتی در تحلیل جابجایی سنجی
ژئوماتیکفتوگرامتری

مبانی محاسباتی در تحلیل جابجایی سنجی

مبانی محاسباتی در تحلیل جابجایی سنجی همان طور که بیان گردید برای تشخیص جابجایی نقاط، از شبکه های آشکارسازی جابجایی...

فتوگرامتری برد کوتاه, جابه جایی سنجی
ژئوماتیکفتوگرامتری

مبانی فتوگرامتری در جابجایی سنجی

مبانی فتوگرامتری در جابجایی سنجی به طور کلی در هر پروژه جابجایی سنجی با جسمی مواجه می باشیم که در...

کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه , تعیین جابجایی سنجی
ژئوماتیکفتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه، روشی مناسب برای تعیین جابجایی

فتوگرامتری برد کوتاه، روشی مناسب برای تعیین جابجایی با وجود اینکه فتوگرامتری بردکوتاه در حوزه مهندسی عمران به ویژه جابجایی...

ژئوماتیکفتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت

در این مقاله قصد دارم با ارائه چند تحقیق انجام شده در راستای کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه، دقت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و بازده بالای فتوگرامتری برد کوتاه را بررسی نمایم.