نظرسنجی دوره های آموزشی آپسیس

این نظر سنجی با هدف ارتقای کیفیت برگزاری دوره های آموزشی آماده شده است. خواهشمند است آن را با دقت تکمیل نمایید
  • ارزیابی شیوه برگزاری

  • نظرات و پیشنهادات خود را درباره شیوه برگزاری بیان کنید
  • ارزیابی عملکرد مدرس

  • نظرات و پیشنهادات خود را درباره عملکرد مدرس بیان کنید