ژئوماتیکنقشه برداری

وظایف مهندس نقشه بردار در پروژه راهسازی

وظايف مهندس نقشه بردار در پروژه راهسازی
آموزش نقشه برداری آپسیس

وظایف مهندس نقشه بردار در پروژه راهسازی

۱ -تهیه گزارش روزانه نقشه برداری

۲- تحویل لیست ایستگاه های مختصاتی مسیر

۳- پیمایش مسیر و کنترل ایستگاه ها و اعلام نتایج در زمان کمتر یک ماه از تحویل زمین به پیمانکار

۴- مطالعه اسناد مناقصه، بررسی نقشه های تیپ بخصوص مقطع تیپ و بررسی نقشه های مسیر شامل پلان، پروفیل طولی و عرضی با دقت هر چه تمام

۵- حفاظت از ایستگاه ها و انتقال ایستگاه های کمکی در حد لازم

۶- پیاده نمودن نقشه های جانمایی کارگاه و برداشت وضع موجود مثل کانکس و ساختمان و …

۷- برداشت زمین طبیعی محل معدن قرضه خاک

۸- برداشت زمین طبیعی محل معدن سنگ شکن چه مصالح رودخانه ای و چه مصالح کوهی

۹- شروع به برداشت توپوگرافی مسیر بر اساس پیکه های مسیر

۱۰- برداشت محل آبروهای مسیر جهت ترسیم نقشه های آبرو و همچنین برداشت موانع مسیر

۱۱- کیلومترگذاری و مشخص نمودن محل جهت نصب تابلو کیلومتر هر ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر از مسیر

۱۲- مشخص نمودن و علامت گذاری آکس مسیر محل سرترانشه ها جهت خاکبرداری و پاشنه ها جهت خاکریزی و دکوپاژ مسیر

۱۳- کنترل لایه های خاکریزی بر اساس ارتفاع با تشکیل جدول و نمودار ترجیحاً برای دو عرض چپ و راست جاده

۱۴- کنترل ارتفاع لایه های خاکریزی جهت تغییر مشخصات لایه ها بر اساس نوع و تراکم و تحویل سطح نهایی راکفیل و سطح نهایی لایه خاکریز با تراکم ۹۵ و تحویل دو سطح سابگرید با ضخامت ۱۵ سانت همچنین تحویل تک تک سطح لایه های روسازی با ضخامت مندرج در نقشه

۱۵- کنترل خاکبرداری و خاکریزی در حین عملیات اجرا

۱۶- پیاده نمودن نقشه بچینگ و سنگ شکن و کارخانه آسفالت

۱۷- مشخص نمودن نقاط چالهای انفجاری

۱۸- پس از چک نمون نقشه آبروها و پل ها از لحاظ طول و ارتفاع اقدام به پیاده نمودن نقشه پی و گچ ریزی و برداشت مشترک رقوم ارتفاعی نقاط مختلف زمین طبیعی پی با مهندس ناظر نقشه بردار

۱۹- انتقال ایستگاه جهت برداشت جاده های دسترسی به مسیر

۲۰- در صورت نیاز برداشت زمین طبیعی جهت توپوگرافی و طرح جاده های دسترسی به مسیر

۲۱- برداشت جاده های دسترسی و تعیین حجم عملیات

۲۲- کنترل پی خاکبرداری شده آبرو یا پل از لحاظ ابعاد و جانمایی و درج علامت ارتفاع روی پی جهت سطح نهایی بتن

۲۳- ارائه خط قالب با توجه به گوشه های کوله و دستک آبرویا پل

۲۴- کنترل قالب و ارائه خط تراز روی لوله و دستک در قالب و تحویل به مهندس ناظر

۲۵- کنترل قالب شناژ روی لوله و ارائه خط تراز بتن کنترل پوشش بتن روی آرماتور و تحویل به ناظر

۲۶- تنظیم صورت جلسه آبرو یا پل

۲۷- کنترل سطح دال آبرو یا پل

۲۸- ارائه خط داخلی قرنیز آبرو یا پل و کنترل تا مرحله نهایی بتن ریزی

۲۹- برداشت ازبیلت پل و ترسیم شکل آن

۳۰-کنترل نقشه دیوارهای حایل و پیاده نمودن

۳۱- کنترل ارتفاع بتن ریزی پی دیوار حایل

۳۲- ارائه نقاط دیوار با استفاده از چاک لاین و… روی بتن پی

۳۳- کنترل دیوار از لحاظ ضخامت و آفست آن با توجه به ارتفاع نسبت به آکس جاده

۳۴- کنترل ارتفاع سطح نهایی دیوار و …

۳۵- مشخص نمودن محل شمع های پل های بزرگ

۳۶- انجام کلیه عملیات پلهای بزرگ که ذکر تک تک موارد آن از حوصله بنده خارج است

۳۷-در صورت وجود تونل دهها مورد به این موارد اضافه خواهد شد که از حوصله بنده خارج است

۳۸- برداشت ازبیلت ماهانه عملیات خاکبرداری و خاکریزی همراه با محاسبه حجم عملیات و ارائه تمام نقشه هاو جدول احجام به دفتر فنی

۳۹- برداشت دپو مصالح بچینگ و سنگ شکن همراه با تعیین حجم بر اساس نوع مصالح

۴۰- برداشت معدن قرضه خاک و معدن سنگ شکن و تعیین حجم خاکبرداری

۴۱- میخ کوبی جهت عملیات خاکریزی و روسازی

۴۲- برداشت سطح نهایی خاکبرداری و ارائه جدول و همچنین براشت مشترک هر لایه از سابگرید و روسازی و تنظیم جداول اکسل مربوطه

۴۳- در صورت بروز حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و… برداشت و تعیین حجم عملیات جهت جبران خسارت از طرف بیمه و کارفرما

۴۴- تنظیم صورتجلسات متفرقه

۴۵- مشخص نمودن و رنگ زدن انتهای آسفالت جاده جهت آغاز عملیات آسفالت

۴۶- نقطه کذاری روی باند آسفالت جهت خط کشی

۴۷- تعیین محل تابلوها براساس کیلومتر جاده و فاصله از آکس محور

۴۸- برداشت ازبیلت نهایی و تحویل جاده با توجه به نقشه های مصوب به کارفرما

۴۹- نظارت بر اجرای دقیق کلیه مراحل اجرا براساس نقشه ها ی مصوب و دستور کارهای ابلاغی

۵۰- نقشه برداری در تمام زمینه ها اینقدر دارای نکات ریز و غیر قابل پیش بینی نشده ای هست که در حین کار با آن مواجه خواهید شد. یک مهندس نقشه بردار با خلاقیت، دقت و سرعت عمل از پس تمام مشکلات بر خواهد آمد

محمد باقر ابراهیمی (ارسنجانی)

دیدگاهتان را بنویسید