ژئوماتیکنقشه برداری

روش هایی برای کنترل شاغولی ستون های فلزی و بتنی

کنترل شاغولی ستون های بتنی و فلزی
آموزش نقشه برداری آپسیس

روش هایی برای کنترل شاغولی ستون های فلزی و بتنی

در مجموع سه روش برای کنترل شاغولی ستون های فلزی و یک روش برای کنترل شاغولی ستون های بتنی تجربه شده است، که در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت:

کنترل شاغولی ستون های بتنی

در کنترل ستون های بتنی باید به روش مختصاتی، نقاط ۴ گوشه ستون را از نرم افزار استخراج کرده و دو به دو با برنامه رفرنس لاین در امتداد ارتفاع ستون کنترل نمایید. بعلاوه می توان اعداد مربوط به آفست و لاین را در جدولی ثبت کرد.

کنترل شاغولی ستون های فلزی

در مورد ستونهای فولادی، سه روش تست شده است، که در ادامه هریک را توضیح خواهیم داد:

۱٫ روش مختصاتی که دقیقا مشابه با روش کنترل شاغولی ستون های بتنی است و باید دوربین توجیه مختصاتی شده و مختصات آکس ستون را دو به دو به هم رفرنس کرد و آفست و لاین قرائت و ثبت می شود. در این روش می توان میزان جابجایی، پیچیدگی، کمانش و شاغولی ستون را کنترل نمود.

۲٫ روش رفرنس لاین لوکال که در این روش نیازی به توجیه مختصاتی دستگاه توتال استیشین نیست. در امتداد یکی از قطرهای ستون مستقر شده و یکی از وجه های ستون درپایین ترین قسمت رواقرائت می نماییم و رفرنس می بندیم. از لبه های ستون حدود ۲ سانتی متر به سمت داخل را قرائت نمایید.

از آنجا که معمولا ستون های فلزی دارای پخی در گوشه ها هستند، سپس تا بالای ستون را آفست بخوانید. وجه مقابل را هم لاین بخوانید. می توانید به جای لاین خواندن، یک بار دیگر برای وجه مقابل هم رفرنس لاین مجدد ببندید.

۳٫ روش سوم فقط قرائت طول افق است. بدون توجیه دوربین در امتداد قطر ستون مستقر شوید و تقریبا آکس ستون را در پایین ترین قسمت آن پارت قراولروی کنید، زاویه افق را صفر کنید و طول افق را قرائت نمایید. مجددا بالاترین قسمت ستون را در همان زاویه افق بدون دست زدن به لمب افق، قرائت نمایید. تفاضل این دو فاصله به شما میزان ناشاغولی را می دهد. دقت نمایید در تفاضل دو عدد، تشخیص جهات چهارگانه با خودتان می باشد.

 

در بسیاری از پروژه ها و در اسکلت فلزی، دستگاه نظارت از شما ناشاغولی تجمعی کل سازه را می خواهند. همچنین خودتان باید میزان ناشاغولی تجمعی را تحت کنترل داشته باشید.

 

نوشته جناب آقای مهندس شهرام عباس زاده

دیدگاهتان را بنویسید