ژئوماتیکنقشه برداری

خطوط منحنی میزان، مشخصات و انواع آنها و کاربردهایشان در نقشه برداری

Isohume
آموزش نقشه برداری آپسیس

خطوط منحنی میزان، مشخصات و انواع آنها و کاربردهایشان در نقشه برداری

در کارتوگرافی، خطوط منحنی میزان خطوطی فرضی روی زمین هستند که نقاط دارای ارتفاع یکسان بالای یک سطح داده شده نظیر سطح متوسط دریاها و یا نقاط مبنایی را به هم وصل می­ کنند.

مشخصات خطوط منحنی میزان در نقشه برداری

موارد زیر ویژگی هایی مربوط به  خطوط میزان در نقشه برداری هستند که برای خواندن نقشه های در بردارنده آنها باید در نظر گرفته شوند:

 • هیچ دو خطی در هیچ موردی به هم نرسیده و یا یکدیگر را قطع نمی کنند.
 • همه خطوط درون مرزهای نقشه و یا بیرون آن به خودشان بسته می شوند.
 • خطوط میزانی که خیلی به هم نزدیک باشند مشخص کننده شیب های تند هستند.
 • خطوط میزانی که در یک فاصله نسبتاً زیاد نسبت به هم واقع شده باشند مشخص کننده یک شیب ملایم هستند.
 • اگر در مجموعه ای از خطوط میزان بسته، منحنی های داخلی دارای ارتفاع بیشتری باشند، نشانگر تپه و یا کوه هستند.
 • اگر ارتفاع خطوط بسته از درون به بیرون افزایش ارتفاع داشته باشند، نمایانگر یک دریاچه و یا گودال در آن مقطع از زمین هستند.
 • در یک خط تراز منفرد، در تمامی نقاط ارتفاع ثابت است.

انواع خطوط تراز در نقشه برداری و اهمیت آنها

خطوط تراز بر اساس نوع کاربردشان در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند. برخی از آنها در لیست زیر ارائه شده اند:

 • Isopleth
 • Isohyet
 • Isobar
 • Isobath
 • Isohaline
 • Isotherm
 • Isohel
 • Isohume
 • Isoneph
 • Isopectic
 • Isotach
 • Isogeotherm

 

در ادامه کاربردها و اهمیت انواع مختلف خطوط میزان در نقشه برداری ارائه می شوند:

 

Isopleth

Isopleth ها در یک نقشه حاوی منحنی های میزان، محل های دارای مقادیری یکسان از یک کمیت قابل اندازه گیری، پدیده های جغرافیایی و یا هواشناسی را به هم متصل می کنند.

به عنوان مثال، تراکم جمعیت در یک ناحیه، می تواند از خارج قسمت تقسیم جمعیت ساکن در منطقه بر مساحت آن محاسبه شود.

Isopleth

Isohyet

Isohyet نقاط دارای میزان بارش یکسان در یک منطقه و در زمان ارائه شده را مشخص می کنند.

Isobar

Isobar در نقشه های حاوی منحنی های میزان، نقاط دارای فشار اتمسفری ثابت و یا یکسان را در یک بازه زمانی ارائه شده، مشخص می کند.

این نوع از منحنی های میزان در پیش بینی الگوهای آب و هوایی آِینده بکار گرفته می شوند. منحنی های Isobar عموماً در گزارش های هواشناسی تلویزیونی مورد استفاده قرار می گیرند.

Isobar

Isobath

این خطوط، منحنی های فرضی ای روی نقشه یا چارت ها هستند که تمامی نقاط دارای عمق یکسان زیر سطح آب نظیر اقیانوس، دریا و دریاچه را به هم وصل می کنند.

Isobath

Isohaline

این نوع از خطوط میزان نقاطی روی نقشه که دارای میزان شوری یکسان در واحد حجم آب هستند را به هم متصل می سازند (به سختی می توان آن را منحنی میزان در نظر گرفت).

Isohaline

 

Isotherm

این نوع از خطوط میزان نقاطی در یک منطقه داده شده را روی نقشه ها و یا چارت ها به هم متصل می کنند که دارای دمای یکسانی باشند.

همچنین، آنها به دو دسته قابل تقسیم هستند:

 1. Isocheim: خط دارای مقادیر یکسان از دمای متوسط زمستانی است.
 2. Isothere: خط تشکیل شده از اتصال نقاط دارای مقادیر یکسان از دمای متوسط تابستانی است.

Isotherm تعریف شده در ۰ درجه را سطح یخ زدگی می نامند.

Isotherm

Isohel

نوعی از خطوط میزان است که مکان هایی که دارای دوره یکسان تابش آفتاب هستند را به هم متصل می کند.

Isohel

Isohume

خطوطی روی نقشه هستند که تمامی نقاط دارای مقادیر یکسان رطوبت نسبی در یک منطقه خاص را به هم وصل می کنند.

Isohume

Isoneph

خطوطی هستند که تمامی نقاط دارای مقادیر برابر پوشش ابر را به هم متصل می کنند.

Isoneph

Isopectic

خطوط فرضی ای روی نقشه های حاوی منحنی میزان و یا چارت ها هستند که تمامی نقاطی که در آنها یخ بصورت همزمان شروع به شکل گرفتن می کند را متصل می سازند.

Isopectic

Isotach

خط متصل کننده تمام نقاط دارای سرعت یکسان وزش باد را Isotach می نامند.

Isotach

Isogeotherm

Isogeotherm ها روی یک نقشه حاوی منحنی های میزان تمام نقاط درون زمین که دمای متوسط یکسانی دارند را بهم متصل می سازند.

Isogeotherm

 

منبع: theconstructor.org

دیدگاهتان را بنویسید