ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

ابزارهای کاربردی تحلیل در GIS

ابزارهای کاربردی تحلیل در GIS,GIS,Intersect,Symmetrical Difference,Clip,Buffer,Union,Spatial Join
آموزش نقشه برداری آپسیس
  • ابزار Clip

از این عملگر وقتی استفاده می شود که هدف جدا کردن بخشی از یک عارضه براساس عارضه دیگر باشد.

gis1

  • ابزار Intersect

این عملگر بخش های مشترک دو لایه را خارج می کند. این عملگر تنها عملگری است که ویژگی هر دو لایه ورودی  را در بخش مشترک، در لایه خروجی تهیه شده حفظ می کند.

gis2

  • ابزار Union

این عملگر دو لایه را با هم ترکیب کرده و یک لایه از جمع تمامی ویژگی های مکانی هر دو لایه تولید می کند. این عملگر معادل عملگر OR در عملگرهای بولین می باشد.

gis3

  • ابزار Buffer

بافر در واقع یک شکل پلی گون در اطراف یک عنصر می باشد. فاصله بافر در تمامی عناصر یکسان  می باشند. بافر را می توان اطراف نقطه، خط و یا پلی گون ایجاد کرد.  بافر ویژگی های عناصری را حفظ نمی کنند . برای اینکه ویژگی عناصر را داشته باشند می توان از Spatial Join  استفاده کرد.

gis4

  • ابزار Spatial Join

این عملگر ویژگی های دو لایه را براساس مکان ها در دو لایه با هم ترکیب می کند. مزایای این عملگر در این است:

  • یافتن عناصر نزدیک به هم
  • در یک عارضه چه عوارض دیگری وجود دارد
  • چند نقطه در یک پلی گون مشخص قرار می گیرند.

 

  • ابزار Symmetrical Difference

این عملگر بخش های مشترک در عارضه را حذف می کند و بخشی های غیر مشترک را نگاه می دارد.

gis5


دیدگاهتان را بنویسید