دانلود داده های آموزشی

Title Download
دانلود نقشه راه های کشور با کیفیت بالا
  1 files      52 downloads
دانلود کنید
دانلود لایه های Shapefile ایران
  1 files      0 download
برای دانلود باید عضو باشید
دانلود برگ مشاهدات ترازیابی
  1 files      2 downloads
برای دانلود باید عضو باشید
دانلود فرم ترازیابی تدریجی
  1 files      1 download
برای دانلود باید عضو باشید
دانلود فرم استادیمتری
  1 files      1 download
برای دانلود باید عضو باشید
دانلود فرم محاسبات متر کشی
  1 files      1 download
برای دانلود باید عضو باشید
دانلود نقشه شهر شیراز با فرمت dwg
  1 files      4 downloads
برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر تست فیلد تارگت گذاری شده جهت فتوگرامتری صنعتی بخش دوم
  1 files      4 downloads
برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر تست فیلد تارگت گذاری شده جهت فتوگرامتری صنعتی بخش اول
  1 files      5 downloads
برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر هوایی دیجیتال اولتراکم بخش دوم
  1 files      4 downloads
برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر هوایی دیجیتال اولتراکم بخش اول
  1 files      14 downloads
برای دانلود باید عضو باشید