بایگانی برچسب ها:RTK

RTK شبکه ای
ژئودزیژئوماتیک

RTK شبکه ای

RTK شبکه ای (Network RTK) RTK شبکه ای نیازمند یک تعداد توصیه شده کمینه ۵ تایی از ایستگاه های مرجع...