بستن

RTK

سازمان نقشه برداری کشور، کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان "فرونشست و حرکات پوسته زمین" را در سازمان برنامه و بودجه استان کرمان برگزار کرد. به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور، در آغاز این