بایگانی برچسب ها:ژئوماتیک

دکتر Dorota Grejner-Brzezinska
ژئوماتیکنقشه برداری

گشتی در آینده علوم مکانی و ژئوماتیک

گشتی در آینده علوم مکانی و ژئوماتیک مرور GIM International بر فعالیت های  Dorota Grejner-Brzezinska دکتر Dorota Grejner-Brzezinska رئیس آینده...