بایگانی برچسب ها:نقشه بردار

شیخ و نقشه بردار
چارسوژئوماتیک

اندر احوالات حکیم و نقشه بردار

اندر احوالات حکیم و نقشه بردار حکیمی را گفتندی نقشه بردار را توصیف کن؛ حکیم جامه بردرید و گفتندی؛ رنج دوران...