بایگانی برچسب ها:نقشه برداری

اخبار ژئوماتیکنقشه برداری

کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک ” ژئوماتیک در خدمت گردشگری “

معرفی کنفرانس استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی: فناوری چه درونزا و مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی...