بایگانی برچسب ها:لیدار

پهپادها و سنجنده های عمق سنجی لیداری
ژئوماتیکفتوگرامتری

پهپادها و سنجنده های عمق سنجی لیداری

پهپادها و سنجنده های عمق سنجی لیداری لیدار عمق سنجی یک فناوری اخذ داده های هوایی است. بر خلاف لیدار...

ابر نقاط جمع آوری شده با یک پهپاد
ژئوماتیکفتوگرامتری

اسکن لیزری پهپادی به روز

اسکن لیزری پهپادی به روز اسکن لیزری هوایی با یک پهپاد اسکن لیزری هوایی (ALS) گستره وسیعی از فرصت ها...