بایگانی برچسب ها:لیدار

شرکت 3D Target
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

شرکت ۳D Target، سه سنجنده لیداری Velodyne را به دامنه خود می افزاید

شرکت ۳D Target، سه سنجنده لیداری Velodyne را به دامنه خود می افزاید شرکت های ۳D Target و Velodyne با...

ابر نقاط جمع آوری شده با یک پهپاد
ژئوماتیکفتوگرامتری

اسکن لیزری پهپادی به روز

اسکن لیزری پهپادی به روز اسکن لیزری هوایی با یک پهپاد اسکن لیزری هوایی (ALS) گستره وسیعی از فرصت ها...