بایگانی برچسب ها:لیدار

ژئوماتیکفتوگرامتری

لیدار شما را “هر جایی” میبرد

لیدار، که معمولا به عنوان شناسایی و ردیابی نور شناخته می شود، طی چند سال اخیر به جامعه ژئوماتیک ما...