بایگانی برچسب ها:سازمان نقشه برداری کشور

سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی كشور
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور

سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور، یکی از رموز توفیق توسعه،...

سخنرانی های علمی در كارگاه آموزشی "پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی"
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی “پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی”

در قالب برنامه دو سالانه کمیته اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو ارائه شد: سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی "پایش...

سازمان نقشه برداری
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

ناوگان هوایی سازمان نقشه برداری کشور نوسازی می شود

مهندس مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری کشور صبح روز چهارشنبه بیستم دیماه با حضور در پرواز هواپیمای عکسبرداری هوایی در...

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

دیدار اعضای هیأت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با رئیس سازمان نقشه برداری کشور

دیدار اعضای هیأت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با رئیس سازمان نقشه برداری کشور به نقل از سایت سازمان...