بایگانی برچسب ها:تداخل سنجی راداری

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی | پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر سمیعی اصفهانی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی | پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی موضوع سخنرانی:...