بستن

اگنوس

فناوری اگنوس EGNOS اروپا برای کره جنوبی فناوری سامانه ناوبری ماهواره ای اگنوس EGNOS اروپا به کره جنوبی فروخته شد تا این کشور یک سامانه ملی مشابه برای خود راه اندازی کند. کمپانی Thales Alenia Space با آژ