طراحی و به کارگیری سیستم کمک تصمیم گیر در پیشگیری از فاجعه سیل

 پیشگیری از فجایع, سیستم کمک تصمیم گیر, ترسیم نقشه های هواسنجی
طراحی و به کارگیری سیستم کمک تصمیم گیر در پیشگیری از فاجعه سیل

Version1.0.0
Download9
Stock
File Size81.97 KB
Create Dateدی ۲۹, ۱۳۹۴
برای دانلود باید عضو باشید

مهار سیل و رهایی از خشک­سالی اهمیت زیادی در تولید و زندگی مردم دارد. دولت ها باید در زمان مناسب تصمیم درست را اتخاذ کنند. آنالیز داده های بارندگی کمک عظیمی در تصمیم سازی ها است. باران نگارها در گذشته اغلب به صورت دستی و با روشی ابتدایی تهیه می شدند. این سیستم داده های بارندگی را وارد باران نگار کرده و خدمت مناسب و ملموسی در تصمیم گیری در خصوص پیشگیری از فجایع ارائه می نماید. این سیستم مورد آزمایش قرار گرفته و در فصل سیل نقش مهمی ایفا نموده است.

پاسخ دهید