دانلود مقاله روشی نوین در ارزیابی دقت مدل های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران


Version
Download 10
Total Views 76
Stock
File Size 1.12 MB
File Type pdf
Create Date بهمن ۲۷, ۱۳۹۴
Last Updated بهمن ۲۷, ۱۳۹۴
برای دانلود باید عضو باشید

مقاله روشی نوین در ارزیابی دقت مدل های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران

محمدعلی شریفی ۱، مهدی نیکخو ۲ و مجید عباس زاده ۳
۱ استادیار، گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران
۲ دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
۳ دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی، گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده
امروزه با پرتاب ماهواره های اختصاصی گرانی سنجی، مدل های ژئوپتانسیل با پوشش جهانی یکنواخت و با دقت و قدرت تفکیک مکانی زیاد تهیه شده اند و ضرایب مربوط به این مدل ها به طور رایگان در اینترنت موجود است. از این رو استفاده از این مدل ها یکی از ساده ترین و ارزانترین روش های تولید داده های گرانی به منظور بررسی طول موج های بلند میدان گرانی زمین است. البته کماکان مشاهدات زمینی نیز در ایجاد مدل های ژئوپتانسیل ترکیبی نقش دارند که با توجه به تراکم و دقت جمع آوری این مشاهدات، مدل های ژئوپتانسیل در مناطق گوناگون دنیا دارای دقتهای متفاوت اند. بنابراین، کاربران مدل های ژئوپتانسیل باید قبل از استفاده از آنها، از دقت مدل های گوناگون در منطقه مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

در این مقاله به بررسی آخرین مدل های ژئوپتانسیل و تعیین بهترین مدل برای منطقه ایران پرداخته شده است. بدین منظور، مورد مقایسه قرار گرفته است. البته از آنجایی که روی شبکه GPS-leveling ژئوئید حاصل از هریک از این مدل ها با ژئوئید حاصل از ترازیابی کشور تصحیح اورتومتریک اعمال نشده است, مقایسه موردِنظر پس از اعمال فیلترهای مکانی مناسب و در آزیموت های در EIGEN-GL04C گوناگون صورت گرفته است که نتایج به دست آمده برخلاف مقایسه های قبلی، حاکی از دقیقتر بودن مدل ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید