تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM

نقشه شوری,ماهواره لندست
تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM

Version
Download 82
Total Views 262
Stock
File Size 643.27 KB
File Type pdf
Create Date اسفند ۱۰, ۱۳۹۴
Last Updated اسفند ۱۰, ۱۳۹۴
Download

تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM در منطقه ای در جنوب اهواز

۱٫ نگین حسنوندی*، ۲٫ احمد لندی، ۳٫ حمیدرضا متینفر، ۴٫ محمدحسن طاهرزاده
*۱٫ نویسنده مسوول: دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
(n_hassanvandy@yahoo.com)
۲٫ دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
۳٫ استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
۴٫ مربی پژوهشی سابق سازمان تحقیقات کشاورزی خوزستان، بخش آب و خاک

چکیده مقاله تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM در منطقه ای در جنوب اهواز

شوری خاک و شور شدن اراضی مجاور یکی از پدیده های مخرب و محدود کننده توسعه کشاورزی است؛ لذا برای تداوم کشاورزی پایدار این پدیده باید شناسایی، پایش و مدیریت شود. اولین گام در این راه، شناسایی مناطق شور و تهیه نقشه شوری خاک های کشور است. این تحقیق به منظور ارائه مدلی برای تهیه نقشه و مقادیر شوری شوری با استفاده از داده های سنجنده +ETM در جنوب اهواز انجام شد. موقعیت مکانی نمونه ها با استفاده از تفسیر چشمی و تفاوت در بازتاب طیفی پدیده های مختلف تعیین گردید. نمونهبرداری از عمق ۱۵ سانتیمتر انجام شد و هدایت الکتریکی آنها در عصاره اشباع اندازه گیری گردید. ارزش های طیفی هر یک از نمونه ها در باندهای مختلف استخراج و ارتباط بین ارزش های طیفی با مقادیر عددی شوری خاک بررسی شد . پس از تعیین باندهای مناسب برای شرکت در مدل، نتایج اولیه نشان داد که بین مقادیر شوری سطحی با باندهای ۲ و ۴ اصلی، شاخص روشنایی و شاخص پوشش گیاهی ارتباط معنیداری در سطح ۱ درصد وجود دارد. با بررسی رابطه بین داده های طیفی و مقادیر عددی شوری خاک و همچنین بر اساس همبستگی بین آنها، بهترین مدل تهیه GIS رگرسیون خطی چند متغیره تعیین شد و در نهایت نقشه شوری بر اساس مدل رگرسیونی در محیط گردید. میان مقادیر شوری واقعی و برآورد شده همبستگی معنی داری در سطح ۱ درصد وجود دارد و ضریب ۰ است. این امر نشان می دهد مدل به دست آمده بر اساس اطلاعات ماهواره ای تخمین گر / همبستگی ۷۷۲ خوبی برای برآورد شوری سطحی خاک است.

 نقشه شوری,ماهواره لندستنقشه شوری منطقه مورد مطالعه مشتق از مدل رگرسیونی چند متغیره به وسیله باندهای +ETM

 

برای دانلود مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید