تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM

نقشه شوری,ماهواره لندست
تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM

Version
Download58
Stock
File Size643.27 KB
Create Dateاسفند ۱۰, ۱۳۹۴
Download

تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM در منطقه ای در جنوب اهواز

۱٫ نگین حسنوندی*، ۲٫ احمد لندی، ۳٫ حمیدرضا متینفر، ۴٫ محمدحسن طاهرزاده
*۱٫ نویسنده مسوول: دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
(n_hassanvandy@yahoo.com)
۲٫ دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
۳٫ استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
۴٫ مربی پژوهشی سابق سازمان تحقیقات کشاورزی خوزستان، بخش آب و خاک

چکیده مقاله تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست +ETM در منطقه ای در جنوب اهواز

شوری خاک و شور شدن اراضی مجاور یکی از پدیده های مخرب و محدود کننده توسعه کشاورزی است؛ لذا برای تداوم کشاورزی پایدار این پدیده باید شناسایی، پایش و مدیریت شود. اولین گام در این راه، شناسایی مناطق شور و تهیه نقشه شوری خاک های کشور است. این تحقیق به منظور ارائه مدلی برای تهیه نقشه و مقادیر شوری شوری با استفاده از داده های سنجنده +ETM در جنوب اهواز انجام شد. موقعیت مکانی نمونه ها با استفاده از تفسیر چشمی و تفاوت در بازتاب طیفی پدیده های مختلف تعیین گردید. نمونهبرداری از عمق ۱۵ سانتیمتر انجام شد و هدایت الکتریکی آنها در عصاره اشباع اندازه گیری گردید. ارزش های طیفی هر یک از نمونه ها در باندهای مختلف استخراج و ارتباط بین ارزش های طیفی با مقادیر عددی شوری خاک بررسی شد . پس از تعیین باندهای مناسب برای شرکت در مدل، نتایج اولیه نشان داد که بین مقادیر شوری سطحی با باندهای ۲ و ۴ اصلی، شاخص روشنایی و شاخص پوشش گیاهی ارتباط معنیداری در سطح ۱ درصد وجود دارد. با بررسی رابطه بین داده های طیفی و مقادیر عددی شوری خاک و همچنین بر اساس همبستگی بین آنها، بهترین مدل تهیه GIS رگرسیون خطی چند متغیره تعیین شد و در نهایت نقشه شوری بر اساس مدل رگرسیونی در محیط گردید. میان مقادیر شوری واقعی و برآورد شده همبستگی معنی داری در سطح ۱ درصد وجود دارد و ضریب ۰ است. این امر نشان می دهد مدل به دست آمده بر اساس اطلاعات ماهواره ای تخمین گر / همبستگی ۷۷۲ خوبی برای برآورد شوری سطحی خاک است.

 نقشه شوری,ماهواره لندستنقشه شوری منطقه مورد مطالعه مشتق از مدل رگرسیونی چند متغیره به وسیله باندهای +ETM

 

برای دانلود مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

پاسخ دهید