بستن

دانلود آپسیسی

[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#3ab3c2″ t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/geoslide/” position=”ta_right”]اسلایدهای ژئوماتیک[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#1e73be” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/booklet/” position=”ta_right”]جزوه های آموزشی[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#3ab3c2″ t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/catalog/” position=”ta_right”]کاتالوگ تجهیزات نقشه برداری[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#3ab3c2″ t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/refbook/” position=”ta_right”]کتاب های مرجع[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#1e73be” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/essay/” position=”ta_right”]مقالات علمی[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#3ab3c2″ t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/software/” position=”ta_right”]نرم افزار[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#1e73be” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/example/” position=”ta_right”]نمونه سوال نقشه برداری[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#1e73be” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/news_boltan/” position=”ta_right”]اخبار و دفترچه ها و ابلاغیه ها[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#1e73be” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/infographic/” position=”ta_right”]اینفوگرافیک[/button]
[button type=”rd_3d_bt” animation=”rda_bounceInDown” size=”mediumlarge_rd_bt” icon_color=”#a1b1bc” t_color=”#ffffff” b_color=”#1e73be” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#223555″ radius=”0″ url=”http://www.apsis.ir/training_data/” position=”ta_right”]داده های آموزشی[/button]