چارسو

چارسوژئودزیژئوماتیکنقشه برداری

ابوریحان بیرونی | پدر علم ژئودزی

بیوگرافی ابوریحان بیرونی ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند جامع الاطرافی است که در تاریخ ۱۴ شهریور ۳۵۲ خورشیدی در خوارزم زاده شد...

1 2 3 7
برگه 2 از 7